ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА

Дата на публикуване: 11.09.2019 г. в 08:16 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 1
Начална цена:
1949.00 лв.

Номер на публична продан:
0000965

Номер на изпълнително дело:
20187010400464

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Струма

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
1945.00 кв.м.

Срок:
от 11.09.2019 до 11.10.2019

Дата на отваряне:
14.10.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА - 8

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400464НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ТИЧЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 69938.6.35, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, с площ от 1 945,00кв.м., ЕКАТТЕ: 69938, в кадастрален район: 6, по кадастралната карта на Село Струма, общ. Сандански. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 006035. Съседи: 69938.6.36; 69938.6.37; 69938.6.38; 69938.6.39; 69938.6.40; 69938.6.34

Адрес на поземления имот: местност ЛЕБНИЦА“, с. Струма, Общ. Сандански

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от НИВА с площ от 1,945дка., шеста категория, в местността „ЛЕБНИЦА“ в землището на с. Струма, общ. Сандански с ЕКНМ 65334, съставляващ имот №006035 по плана за земеразделяне, при съседи: имот №006034 – нива на ФИДА КОСТАДИНОВА КРЪСТЕВА, имот №006039 – нива, ползвател на общ. Сандански 48, имот №006038 – нива, ползвател на общ. Сандански 48, имот №006037 – нива на насл. На ТРЕНЕ СТОЙКОВ СТОЯНОВ, имот №006036 – нива на насл. На ТАСЕ ГЕОРГИЕВ ГОГОВ.

Ограничения при ползване на имота: магистрален газопровод 700мм или 600 до 800мм в охранителна зона на 200м. От двете му страни се забранява засаждане на овощни и други градини, дървета с развита коренова система и на горски и дървесни видове от двете му страни.

 

Начална цена 1 949лв. /хиляда деветстотин четиридесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№17 от 09.01.2019г., акт 2, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 11.09.2019г. до 17.00часа на 11.10.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.10.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: местност ЛЕБНИЦА“, с. Струма, Общ. Сандански. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ