ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. в 16:44 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
3477.00 лв.

Номер на публична продан:
0000966

Номер на изпълнително дело:
20187010400414

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Беласица

Адрес:
общ. Петрич

Площ:
3709.00 кв.м.

Срок:
от 26.02.2020 до 26.03.2020

Дата на отваряне:
27.03.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-414-18-26.02.2020-26.03.2020-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАСИЩЕ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400414НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:КИРИЛ ТРАЙКОВ МАНДЖУКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част отПоземлен имот с идентификатор: 03294.76.25, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Пасище, Категория на земята при неполивни условия: 9, с площ: 3 709кв.м., ЕКАТТЕ: 03294, в кадастрален район: 76, по кадастралната карта нас. Беласица, общ. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 076025. Съседи: 03294.76.219; 03294.76.114

Адрес на поземления имот: с. Беласица, общ. Петрич, местност: „КАЛЪН ГАБЪР“

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част отПАСИЩЕ, мера с площ от 3,709дка., девета категория, местност „КАЛЪН ГАБЪР“ имот №076025 по картата на землището на с. Беласица, общ. Петрич, при съседи: имот №076026 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000219 – път ІV кл. На Общ. Петрич.

Адрес на имота: с. Беласица, общ. Петрич, местност „КАЛЪН ГАБЪР“

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 03294.76.25

Поземления имот е с неправилна форма са лека денивелация – посока изток. По имотни граници същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Имота е необработваем и частично самозалесил се с широколистна растителност. Достъпът до имота се осъществява от югоизток от граничещия със същия път за село Беласица и село Коларово. Същият се намира на около двеста и шестдесет метра, преди втората отбивка преди село Беласица в посока село Коларово.

Начална цена 3 477лв./три хиляди четиристотин седемдесет и седем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№125 от 30.01.2019г., акт 14, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№47 от 17.01.2019г., акт 5, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 26.02.2020г. до 17.00часа на 26.03.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.03.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта,на адрес:с. Беласица, общ. Петрич, местност „КАЛЪН ГАБЪР“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ