ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 06.11.2019 г. в 10:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
39122.00 лв.

Номер на публична продан:
0000968

Номер на изпълнително дело:
20147010400178

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №62, вх.А, ет.2, ап.5

Площ:
60.41 кв.м.

Срок:
от 11.10.2019 до 11.11.2019

Дата на отваряне:
12.11.2019 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-178-14-11.10.2019-11.11.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400178НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:КРЪСТИН ИВАНОВ КУТЛЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.49.1.5представляващ: Жилище, апартамент с площ от 60,41кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 626, в поземлен имот: 04279.626.49, в сграда: 04279.626.49.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград. Прилежащи части: Мазе №5 и 2,4093 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.626.49.1.6; 04279.626.49.1.4, Под обекта: 04279.626.49.1.2, Над обекта: 04279.626.49.1.8;

Административен адрес: гр. Благоевград, кв.“Еленово“ №62, вх.А, ет.2, ап.5

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №5, находящ се на втори етаж във вход А на жилищен блок №62 в ж.к. „Изгрев“ на гр. Благоевград, който апартамент се състои от две стаи и кухня, със застроена площ от 60,41кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №5 и 2,4093% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при граници на апартамента: изток – двор, запад – апартамент №4 на МИРЧО КИРИЛОВ и апартамент №6 на КИРИЛ ГРОЗДАНОВ, север – апартамент №4 на МИРЧО КИРИЛОВ, юг – апартамент №6 на КИРИЛ ГРОЗДАНОВ, отгоре – апартамент №8 на ЛЮБА ТИЧКОВА, отдолу – апартамент №2 държавен, и съседи на ИЗБЕНОТО ПОМЕЩЕНИЕ: изток – мазе №6 на КИРИЛ ГРОЗДАНОВ, запад – мазе №4 на МИРЧО КИРИЛОВ, север – коридор, юг – мазета на вход Б, отгоре – апартамент №3 на КАМЕЛИЯ БОРИСОВА и БЛАГА ЙОСИФОВА.

 

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.49.1.5

Самостоятелния обект са намира на втори етаж от седеметажна масивна жилищна сграда – едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна и е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Входна врата – алуминиева. В сградата има монтиран и функциониращ асансьор. Сградата се намира в ж.к. „Еленово” в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е с добра транспортна достъпност. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – високо строителство. Сградата е в непосредствена близост през улица с плувния комплекс.

Самостоятелния обект се състои от: дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса с достъп от кухнята от източната страна на сградата. Дневната и спалнята са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс, частично в дневната по стени – тапети. Кухнята е с под – циментова замазка и балатум, стени и таван – шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – декоративна стериопорени плоскости. Коридорът е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, стени – пръскана мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Парапет от плътни панелни елементи. Същата е остъклена с монтирана ПВЦ – дограма. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма на дневната и спалнята – ПВЦ, на кухнята – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани, на банята с тоалетна – алуминиева. На входа е монтирана и втора метална врата.

Подробно описание на Избено помещение №5

Мазето е с под – подложен бетон, стени – частично стоманобетонни, частично – панелни преградни елементи. Таван – фибран и ш пакловка. Има изградена осветителна инсталация. входна врата – шпервана.

 

 

Начална цена 39 122лв./тридесет и девет хиляди сто двадесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2969 от 23.08.2012г., акт 11, том ІІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1627 от 29.04.2014г., акт 154, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2535 от 08.06.2018г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 11.10.2019г. до 17.00часа на 11.11.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка”АД, IBAN:BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 12.11.2019г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИЯ КРУМОВА СУРОВИЧКА с тел. за призоваване: 0896/260317, на адрес: гр. Благоевград, кв.“Еленово“ №62, вх.А, ет.2, ап.5.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ