ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА

Дата на публикуване: 22.08.2021 г. в 14:38 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 1
Начална цена:
9216.00 лв.

Номер на публична продан:
0000973

Номер на изпълнително дело:
20197010400463

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Екзарх Антим I" №44А

Площ:
80.00 кв.м.

Срок:
от 23.08.2021 до 23.09.2021

Дата на отваряне:
24.09.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-463-19-23.08.2021-23.09.2021-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 2
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 3
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 4
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 5
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 6
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 7
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 8
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 9
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400463НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ длъжника: КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Втори жилищен етаж от жилищна сграда с идентификатор №17395.501.2726.1 /едно седем три девет пет точка пет нула едно точка две седем две шест точка едно/, находящ се в гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-71/02.10.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, вписан с административен адрес: гр. Гоце Дечев, п.к.2900, ул. „Екзарх Антим І“ №44 А, която сграда е със застроена площ от 86,00 /осемдесет и шест/ квадратни метра, на 3 /три/ етажа, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, същият по документ за собственост представляващ ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от гаражен етаж, два жилищни етажа и таван, със застроена площ от 80 /осемдесет/ квадратни метра, построена на основание отстъпено право на строеж в УПИ – парцел V /пети/, имот планоснимачен номер 2726 /две хиляди седемстотин двадесет и шест/ от квартал 80 / осемдесет/ по действащия план на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев, Област Благоевград, утвърден със Заповед №32/1992г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 590 /петстотин и деветдесет/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: от изток – улица, от запад – край на регулацията, от север – УПИ – парцел VІ – 2727 /шести, отреден за имот планоснимачен номер две хиляди седемстотин двадесет и седми/ и от юг – УПИ – парцел ІV -четвърти/, ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда и от правото на строеж върху имота.

Забележка: Втори жилищен етаж не е заснет и няма изработена кадастрална схема в АГКК.

 

Начална цена 9 216лв./девет хиляди двеста и шестнадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3581 от 07.11.2007г., акт 178, том IІ; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№5316 от 18.10.2017г., акт 85, том IІ; 3.Възбрана с кредитор „ПИБ“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№922 от 14.04.2009г., акт 20, том I; 4.Възбрана наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3930 от 03.10.2013г., акт 154, том I;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 23.08.2021г. до 17.00часа на 23.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.09.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ МАДЖИРОВс тел. за връзка: 0894/222565, на адрес:гр. Гоце Дечев, п.к.2900, ул. „Екзарх Антим І“ №44 А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ