ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 12.11.2019 г. в 10:27 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000974

Номер на изпълнително дело:
20197010400459

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово", ул. "Секвоя" №2, ет.4, ап.Д4

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 13.11.2019 до 13.12.2019

Дата на отваряне:
16.12.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-459-19-13.11.2019-13.12.2019-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400459НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.626.90.1.20, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 78,00 кв.м, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 626, в поземлен имот: 04279.626.90, в сграда: 04279.626.90.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Прилежащи части: изб. помещение – 20 с площ 7,14кв.м.; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.626.90.1.19; Под обекта: 04279.626.90.1.15, Над обекта: 04279.626.90.1.25.

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, ул. „Секвоя“ №2, ет.4, ап.Д4

Описание по стар идентификатор: АПАРАТМЕНТ № Д4 (буква „д“, четири), изграден на кота +11,60 метра, на четвърти жилищен етаж, с площ от 78 (седемдесет и осем) квадратни метра, състоящ се от антре, дневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, ВЕДНО с 1,94 % идеални части от общите части на сградата, при граници (съседи) на апартамента: стълбищна клетка, двор от две страни и Апартамент Г-1, който недвижим имот е изграден в пететажна жилищна сграда, състояща се от гаражи, магазини, четири жилищни етажа и тавански етаж под четиридесет и пет градуса, находяща се в УПИ IX (девет) с планоснимачен №667 (шестстотин шестдесет и седем), в квартал 2 (две) по плана на жилищен комплекс „Еленово -1“ на град Благоевград, одобрен със Заповед №5156 от 02.12.1975г.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.90.1.20: Апартамента се намира на пети етаж, четвърти жилищен. Същият се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, входно антре и две тераси от североизток към трапезарията и от запад към дневната. Всички помещения са с под – циментова замазка, в спалнята е положена и саморазливна замазка, стени и таван – гипсокартон на метална конструкция и вата. Терасите са с под – циментова замазка, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – метален, ажурен. Ел. инсталация до точка. ВиК до тапа. Входна врата – метална блиндирана. Не монтирани и не са налични вътрешни врати. Дограма – ПВЦ.

Избеното помещение е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата – метална.

 

Начална цена 60 753лв./шестдесет хиляди седемстотин петдесет и три лева/

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.626.90.1.42, представляващ: Гараж в сграда, с площ: 14,00кв.м, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 626, в поземлен имот: 04279.626.90, находящ се на етаж -1 от сграда: 04279.626.90.1, по кадастралната карта на гр. Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Стар идентификатор: няма;Съседни самостоятелни обекти в сградата:На същия етаж: 04279.626.90.1.41; Под обекта: 04279.626.90.1.43, Над обекта: 04279.626.90.1.44.

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, ул. „Секвоя“ №2, ет. -1, гараж Г5

Описание по стар идентификатор: Гараж №5, находящ се на кота –2,60м., със застроена площ от 14,00кв.м., ВЕДНО с 2,98%ид.ч. от общите части на сградата, находящ се в пететажна жилищна сграда , състояща се от гаражи, магазини, четири жилищни етажа и тавански етаж под четиридесет и пет градуса, изградена в УПИ IX (девет) с планоснимачен №667 (шестстотин шестдесет и седем), в квартал 2 (две) по плана на жилищен комплекс „Еленово -1“ на град Благоевград, одобрен със Заповед №5156 от 02.12.1975г., при съседи на гаража: гараж №4 и коридор за гаражите.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.90.1.42: Гаража е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Има изградена Ел. инсталация. Не е монтирана и не е налична гаражна врата. Достъпът до имота се осъществява от западната страна на сградата.

 

Начална цена 7 916лв./седем хиляди деветстотин и шестнадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека вписана с вх.рег.№236 от 07.02.2007г., акт №8, том І, и Подновяване на Законна ипотека вписана с вх.рег.№287 от 01.02.2017г., акт №71, том І в сл. по вписванията гр. Благоевград; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3614 от 28.08.2019г., акт 171, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3613 от 28.08.2019г., акт 170, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 13.11.2019г. до 17.00часа на 13.12.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.12.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНГЕЛ ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ с тел. за призоваване: 0887/338396, на адрес:гр. Благоевград, ж.к. „Еленово“, ул. „Секвоя“ №2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ