ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ

Дата на публикуване: 11.03.2021 г. в 17:15 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 1
Начална цена:
57238.00 лв.

Номер на публична продан:
0000975

Номер на изпълнително дело:
20197010400474

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Кожух" №6

Площ:
813.00 кв.м.

Срок:
от 12.03.2021 до 12.04.2021

Дата на отваряне:
13.04.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-474-19-12.03.2021-12.04.2021-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/6 (една шеста) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400474НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника ВЕСЕЛИНКА НЕНКОВА ЯЧЕВА и ипотекарния длъжник: БОРИС ГЕОРГИЕВ ЯЧЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

І). 1/6(една шеста) идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.490, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 813,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич. Предходен идентификатор: няма, Номер по предходен план: 490, квартал: 22, парцел: ХV. Съседи: 56126.601.222; 56126.601.491; 56126.601.492; 56126.601.489; 56126.601.488; 56126.601.1396

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №6

Описание по стар идентификатор: 1/6идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ ХV, планоснимачен номер 490, квартал 22, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 785,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ – 489, УПИ ХІV – 491, УПИ ХVІ – 487 и улица

 

ІІ). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.490.2.2, представляващ: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ от 112,91кв.м. /по ипотека/, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.490, в сграда: 56126.601.490.2, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 1/3ид.ч. от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 56126.601.490.2.5; 56126.601.490.2.6; 56126.601.490.2.1, Над обекта: 56126.601.490.2.3

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №6, ет.1

Описание по стар идентификатор: Първи жилищен етаж, състоящ се от кухня, дневна, три спални, дрешник, баня, тоалетна и коридор, ВЕДНО с МАЗЕТА №3 и №4, КАТО и 1/3ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се в четириетажна източна калканна жилищна сграда, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ ХV, планоснимачен номер 490, квартал 22, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 785,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ – 489, УПИ ХІV – 491, УПИ ХVІ – 487 и улица

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.490.2.2: Самостоятелния обект представлява първи жилищен етаж и се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, три спални, две бани с тоалетни, коридор и четири тераси – към дневната от изток, към трапезарията от юг, към спалнята от североизток и към спалнята от север. Дограма – алуминиева. Входна врата – МДФ. Вътрешни врати – алуминиеви.

Забележка: Съгласно одобрените архитектурни проекти първи жилищен етаж е със застроена площ от 131,69кв.м., а застроената площ на стълбищната клетка при замерване на място е 11,22кв.м.

Подробно описание на Мазета №3 и №4: Съгласно одобрен архитектурен проект Мазе №3 е с площ от 6,39кв.м., а Мазе№4 е с площ от 11,72кв.м. при огледа на място се установи, че сутерена на сградата представлява едно еднообемно помещение, като не са изграждане преградни стени за обособяване на самостоятелни обекти. Няма изградени Ел .и ВиК инсталации. Не са монтирани и не са налични вътрешни врати.

 

ІІІ). Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.490.2.6, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, брой нива на обекта: 1, с площ от 20,26кв.м. /по ипотека/, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.490, в сграда: 56126.601.490.2, по кадастралната карта на гр. Петрич. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.601.490.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 56126.601.490.2.2

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №6, ет.0

Описание по стар идентификатор: ИЗТОЧЕН ГАРАЖ №2, находящ се в четириетажна източна калканна жилищна сграда, изградена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, представляващ УПИ ХV, планоснимачен номер 490, квартал 22, по плана на гр. Петрич, с площ за имота от 785,00кв.м., при съседи на имота: УПИ ІІ – 489, УПИ ХІV – 491, УПИ ХVІ – 487 и улица

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.601.490.2.6: Самостоятелния обект, представлява едно еднообемно помещение с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – варова мазилка и латекс. При огледа на място се установи, че самостоятелния обект се използва като стая, като вместо гаражна врата е монтирана двукатна дървена дограма. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – дървена. Същият се намира на първо ниво на кота – 0.00м., като застроената площ на обекта съгласно одобрен архитектурен проект е 17,59кв.м., а при замерване на място е с площ от 20,00кв.м. Същият е със светла площ от 2,20м.

Гореописаните самостоятелни обекти са намират в четириетажна масивна жилищна сграда с гаражи и три жилищни етажа. За сградата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №58 от 16.12.2009г. на гл. Архитект на Община Петрич.

 

Обща начална цена на имотите 57 238лв./петдесет и седем хиляди двеста тридесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№728 от 09.05.2012г., акт 37, том І; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1678 от 05.09.2019г., акт 125, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1019 от 10.06.2019г., акт 89, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 12.03.2021г. до 17.00часа на 12.04.2021г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.04.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с пазача ВЕСЕЛИНКА НЕНКОВА ЯЧЕВА и БОРИС ГЕОРГИЕВ ЯЧЕВ с тел. за призоваване: 0876/303781, на адрес:гр. Петрич, ул. „Кожух“ №6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ