ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 14.03.2021 г. в 15:53 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 1
Начална цена:
32976.00 лв.

Номер на публична продан:
0000976

Номер на изпълнително дело:
20197010400498

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ж.к. "Саровица" №5, вх.А, ет.1, ап.3

Площ:
65.00 кв.м.

Срок:
от 15.03.2021 до 15.04.2021

Дата на отваряне:
16.04.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-498-19-15.03.2021-15.04.2021-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400498НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ДАНИЕЛА СЛАВОВА ДИМИТРОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №3 /три/, находящ се на първи жилищен етаж в жилищна сграда блок №5 /пет/, състоящ се от две стаи, баня с тоалетна, коридор и тераси, с обща застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., при съседи: север и юг – улици, изток и запад – апартаменти, ведно с избено помещение №3 /три/, с площ от 6 /шест/ кв.м., при съседи: изток и запад – мазета, север и юг – улици и съответните идеални части от общите части на сградата от правото на строеж върху мястото, равняващи се на 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ кв.м., представляващо по документ за собственост урегулиран поземлен имот І /първи/ в кв.147 /сто четиридесет и седми/ по плана на гр. Разлог, който имот съгласно схема на СГКК Благоевград, представлява САМОСТОЯТЕЛН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №61813.762.322.1.3 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, шест, две, точка, три, две, две, точка, едно, точка, три/, находящ се в СГРАДА №1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №61813.762.322 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, шест, две, точка, три, две, две/ по кадастралната карта на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с административен адрес: гр. Разлог, ж.к. „Саровица“, бл.5 /пет/, вх.А, ет.1 /първи/, ап. №3 /три/, брой нива на обекта – 1, при съседи за обекта: на същия етаж – обект №61813.762.322.1.2 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, шест, две, точка, три, две, две, точка, едно, точка, две/, под обекта – няма, над обекта – обект №61813.762.322.1.6 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, шест, две, точка, три, две, две, точка, едно, точка, шест/, със застроена площ от 65 /шестдесет и пет/ кв.м., ведно с избено помещение №3 /три/, с площ от 6 /шест/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 32 976лв. /тридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2237 от 20.07.2011г., акт 111, том І;2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5968 от 14.09.2007г., акт 101, том ІIІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4699 от 09.11.2017г., акт 182, том ІV/нов ред на ипотеката/; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2504 от 12.06.2013г., акт 97, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 15.03.2021г. до 17.00часа на 15.04.2021г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.атък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.04.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОСИФ СЛАВОВ ДИМИТРОВ с тел. за призоваване: 0895/868458, 0896/616169, на адрес: гр. Разлог, ж.к. „Саровица“, бл.5 /пет/, вх.А, ет.1 /първи/, ап. №3 /три/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ