ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 17.07.2020 г. в 10:46 ч.

ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 1
Начална цена:
67156.00 лв.

Номер на публична продан:
0000977

Номер на изпълнително дело:
20197010400536

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Плиска" №9-11

Площ:
94.58 кв.м.

Срок:
от 21.07.2020 до 21.08.2020

Дата на отваряне:
24.08.2020 г. в 13:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-536-19-21.07.2020-21.08.2020-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 2
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 3
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 4
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 5
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 6
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 7
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 8
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 9
ПРОДАЖБА НА 94,65/1303,00 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400536НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ИВАН МИТКОВ БЕЗИНСКИ и КАЛИНКА СЛАВЕВА БЕЗИНСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 94,65/1303,00идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.111, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 1 303,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план:111, квартал: 125, парцел: ІV; Съседи: 02676.501.2562; 02676.501.2563; 02676.501.2564; 02676.501.116; 02676.501.4576; 02676.501.110

Адрес на поземления имот: гр. Банско, ул. „Плиска“ №9-11

Описание по стар идентификатор: 94,65/1303,00идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІV с пл. №111, по плана на гр. Банско, целият с площ от 1 284кв.м., който е образуван съгласно Заповед №01-441/09.12.2005г. на Кмета на Общ. Банско за одобрение на ПУП-ПРЗ от обединяването на УПИ ІV с пл.№111 и УПИ V с пл.№111 от кв.125, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: УПИ ІІІ с пл.№110, УПИ VІ с пл.№116 и улица.

ВЕДНО с изградения в имотаСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.111.1.13, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 94,58кв.м., Брой нива на обекта: 1, Брой надземни етажи: 3, брой подземни етажи: 1, Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в сграда: 02676.501.111.1, в поземлен имот: 02676.501.111. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 111, квартал: 125, парцел: ІV. Съседи: 02676.501.2562; 02676.501.2563; 02676.501.2564; 02676.501.116; 02676.501.4576; 02676.501.110 по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: Общи части – 14,75кв.м. и Мазе №3 с площ от 4,66кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.501.111.1.12; 02676.501.111.1.14, Под обекта: 02676.501.111.1.8, Над обекта: 02676.501.111.1.17;

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Плиска“ №9-11, ет.2, ап.13

Описание по стар идентификатор: Апартамент №13, находящ се на втори етаж, на кота +5,70м. с площ от 94,58кв.м., състоящ се от: антре, дневна, трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна и две тераси, при съседи на апартамента: Апартамент №14, коридор, асансьор, Апартамент №12 и от три страни двор, ЗАЕДНО с прилежащите на апартамента 7,2637%ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 14,75кв.м. и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото, КАКТО и принадлежащото на апартамента МАЗЕ №13, находящо се на кота -2,70м. с площ от 4,66кв.м., при съседи на мазето:Мазе №12, Мазе №14, коридор и външна стена, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА – МНОГОФАМИЛНА с ид.02676.501.111.1 с площ от 449кв.м., Брой надземни етажи: 3, брой подземни етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: 21, по кадастралната карта на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81/10.12.2009г. на Изп.Директор на АГКК, построена съгласно одобрени архитектурни проекти и одобрена екзекутивна документация от 11.11.2009г. и Разрешение за строеж №339 /09.12.2005г. на гл.Архитект на Общ. Банско.

За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №26 от 19.06.2012г. от Общинска администрация – гр. Банско.

Подробно описание на Самостоятелен обект с идентификатор: 02676.501.111.1.13: Апартамента се намира на втори етаж на кота +5.70м. от триетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация с частично – облицовка с камък, частично – дървена обшивка, частично – минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна и е с под – врачански камък, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Парапет – ажурен от ковано желязо. Входна врата – ПВЦ. В сградата има монтиран и функциониращ асансьор. Апартамента се състои от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре, коридор и две тераси от южната страна на сградата, едната към дневната и към спалнята от югозапад. Дневната с трапезария и кухненски бокс и двете спални са с под – ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входното антре и коридора са с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Двете тераси са с под – теракота, стени – частично – облицовка с камък, частично – минерална мазилка, таван – финна мазилка. Парапет – дървен, ажурен. Входна врата и вътрешни врати – МДФ. Дограма – ПВЦ. в апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Апартамента е в много добро общо състояние без видими дефекти.

Подробно описание на Мазе №13:Мазето е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. В мазето има изградена Ел. инсталация. Входна врата – шпервана.

 

Начална цена 67 156лв./шестдесет и седем хиляди сто петдесет и шест лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1458 от 19.05.2011г., акт 53, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4721 от 25.10.2019г., акт 181, том ІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1379 от 09.04.2019г., акт 152, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.07.2020г. до 17.00часа на 21.08.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.08.2020г. от 13.30часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАН МИТКОВ БЕЗИНСКИ и КАЛИНКА СЛАВЕВА БЕЗИНСКА с тел. за призоваване: 0888/254053; 0888/995302, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ