ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА

Дата на публикуване: 29.08.2021 г. в 14:14 ч.

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 1
Начална цена:
10804.00 лв.

Номер на публична продан:
0000983

Номер на изпълнително дело:
20127010400806

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "христо Г. данов" №3, ет.0

Площ:
35.90 кв.м.

Срок:
от 30.08.2021 до 30.09.2021

Дата на отваряне:
01.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-806-12-30.08.2021-30.09.2021-2 SAMOSTOQTELNI OBEKTA-13.pdf

ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 2
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 3
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 4
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 5
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 6
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 7
ПРОДАЖБА НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400806 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.3145.1.15 с площ от 35,90кв.м., находящ се в четириетажна масива жилищна сграда, състоящ се от стая, баня с тоалетна с предверие, тоалетна и коридор, ВЕДНО с 3,123%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Административен адрес: гр. Банско, ул. “ Христо Г. Данов “, №3, ет.0

Описание по стар идентификатор:НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ РЕКРЕАЦИОННА ЗОНА с идентификатор: 02676.501.3145.1.15, с площ от 35,90кв.м., състояща се от салон, фоайе, изолационно антре, тоалетна, сауна и съблекалня, при съседи: ап.№1, гостна и стълбище, ВЕДНО с 3,123% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находяща се в сутерена на жилищна сграда, изградена върху УПИ ХVІ, пл.№3145, квартал 217, по плана на гр. Банско, при съседи на имота: улица, УПИ ХVІІ-3144, УПИ ХV-3083 и УПИ ХVІІІ

Начална цена 10 804лв./десет хиляди осемстотини четири лева/

 

Забележка: За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №80 от 09.11.2005г. на гл.Арх. на Общ. Банско.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана с вх.№986/31.03.2010г., акт№47, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог. 2. Договорна ипотека, вписана с вх.№985/31.03.2010г., акт№46, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог. 3.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал.Цанковски, вписана с вх.№106/10.01.2013г., акт№73, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог; 4.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал.Цанковски, вписана с вх.№109/10.01.2013г., акт№76, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог; 5алог върху търговско предприятие, вписан с вх.№2948/28.09.2011г., акт№4, том І, в Сл. по вписванията гр. Разлог ;

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Разлог

от 9.00часа на 30.08.2021г. до 17.00часа на 30.09.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Обединена българска банка”АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 01.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Разлог.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача“ БАНСКО БИЛДИНГ КЪМПАНИ “ ООД с ЕИК: 131273457, чрез служителя БОРИСЛАВ БЛАГОЕВ БАРУТЧИЕВ, тел. за връзка: 0884/388359, на адрес: гр. Банско, ул. “ Явор “, №37, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ