ПРОДАЖБА НА ОФИС

Дата на публикуване: 21.08.2020 г. в 16:33 ч.

ПРОДАЖБА НА ОФИС - 1
Начална цена:
18007.00 лв.

Номер на публична продан:
0000985

Номер на изпълнително дело:
20187010400405

Вид на имота:
Офис

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Паул Ленц" №2, ет.3, обект 7

Площ:
42.57 кв.м.

Срок:
от 24.08.2020 до 24.09.2020

Дата на отваряне:
25.09.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-405-18-24.08.2020-24.09.2020-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ОФИС - 2
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 3
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 4
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 5
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 6
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 7
ПРОДАЖБА НА ОФИС - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400405НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:„СТРОЙМЕТАЛ“ ЕООД с ЕИК: 101784937.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.4294.1.28, /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, четири хиляди двеста деветдесет и четири, точка, едно, точка, двадесет и осем/, Предназначение: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ: 42,57кв.м., ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.4294, в сграда: 17395.501.4294.1, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.4294.1.27; 17395.501.4294.1.29, Под обекта: 17395.501.4294.1.32; 17395.501.4294.1.33, Над обекта: 17395.501.4294.1.23; 17395.501.4294.1.24

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2, ет.3, обект 7

Описание по стар идентификатор: ОФИС №7 със застроена площ от 42,57кв.м., находящ се на трети етаж от жилищна сграда с офиси и магазини, построена в УПИ ІІІ, пл.№4294, квартал 97а, по сега действащия план на гр. Гоце Делчев с площ за имота от 1 038,00кв.м., утвърден със Заповеди №32/1992г. И №1544/1998г. На кмета на Общината, при съседи на имота по документ за собственост: от две страни – улици, общински имот и фондация „Ендокринни тумори“, съседи на имота по скица: от изток – общински имот и улица, от запад – улица „Солун“, от север – общински място и от юг – УПИ ІV и общински имот и съседи на офис №7: от изток – офис №8, от запад – офис №6, от север – улица, от юг – коридор, отдолу – офис №3 и отгоре – офис №11, ВЕДНО със съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 18 007лв./осемнадесет хиляди и седем лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: Гореописаните самостоятелни обекти са изградени в пететажна жилищна сграда с офиси и магазини. За страдата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №294 от 29.12.2005г. издадено от Общ. Гоце Делчев.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1360 от 10.05.2008г., акт 139, том І; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1787 от 20.04.2018г., акт 126, том І; 3.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3103 от 27.09.2019г., акт 191, том І; 4. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2328 от 30.09.2009г., акт 105, том І; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3539 от 15.08.2018г., акт 82, том І; 6.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3552 от 16.08.2018г., акт 86, том І; 7.Цесия, вписанаа в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1400 от 11.06.2020г., акт 29, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 24.08.2020г. до 17.00часа на 24.09.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.09.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „СТРОЙМЕТАЛ“ ЕООД, Представлявано от: КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ПАДАРСКИ, стел. за призоваване: 0876/977460, на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Паул Ленц“ №2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ