ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 26.05.2020 г. в 10:10 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
35835.00 лв.

Номер на публична продан:
0000993

Номер на изпълнително дело:
20127010400684

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
Къща "Камелия", м. Писана черква

Площ:
96.12 кв.м.

Срок:
от 12.06.2020 до 13.07.2020

Дата на отваряне:
14.07.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-684-12-12.06.2020-13.07.2020-ZA 2 APARATMENTA-14.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 10

Описание:

 

2). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.532.31.1.39, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 96,12кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.23; 61813.532.31.1.38, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.43; 61813.532.31.1.26; 61813.532.31.1.44

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.3, ет.0, ап.39

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № D39, находящ се на сутеренен етаж на сграда “ D КАМЕЛИЯ ХАУС “, вх.3, на кота +0,00, с обща площ от 96,12кв.м., от които застроена площ от 79,63кв.м., състоящ се от: антре, дневна – столова-кухненски бокс, две спални, две бани с тоалетни, при граници по архитектурен проект: коридор, абонатна, двор, ап.D38, ВЕДНО с 1,71%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 16,49кв.м. и заедно с 1,71%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

ВЕДНО с находящите се в него движими вещи:

1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 160/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 180/60/90, с гранитен плот.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 - 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 9бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 80/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 2бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 2бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

14. Етажерка от ПДЧ – с размери 65/25 – 2бр.

 

Обща начална цена 35 835лв./тридесет и пет хиляди осемстотин тридесет и пет лева./

Публичната продажба на имотаи движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: За сграда "КАМЕЛИЯ ХАУС“ с идентификатор: 61813.532.31.1, има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №37 от 18.08.2008г. на гл.Архитект на общ. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.06.2020г. до 17.00часа на 13.07.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.07.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с ЕИК: 175420154 – дружество менажиращо клуб - Хотел “МУРИТЕ”, / с предишно наименование “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ “/ и “ КАМЕЛИЯ ХАУС “, чрез СТЕФАН ПЕТКОВ ДОНЕВ– началник подръжка, тел. за връзка: 0885/673333, на адрес:по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ