ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на публикуване: 17.07.2020 г. в 10:50 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 1
Начална цена:
12578.00 лв.

Номер на публична продан:
0001011

Номер на изпълнително дело:
20197010400536

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Плиска" №9-11, ет.-1

Площ:
12.50 кв.м.

Срок:
от 21.07.2020 до 21.08.2020

Дата на отваряне:
24.08.2020 г. в 13:30 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-536-19-21.07.2020-21.08.2020-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРКОМЯСТО, НАХОДЯЩО СЕ В МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400536НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ИВАН МИТКОВ БЕЗИНСКИ и КАЛИНКА СЛАВЕВА БЕЗИНСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

II). 12,50/175,00идеални части от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.501.111.1.21, представляващ: Гараж в сграда с площ от 175,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, Брой надземни етажи: 3, брой подземни етажи: 1, Предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в сграда: 02676.501.111.1, в поземлен имот: 02676.501.111. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 111, квартал: 125, парцел: ІV Съседи: 02676.501.2562; 02676.501.2563; 02676.501.2564; 02676.501.116; 02676.501.4576; 02676.501.110 по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: Общи части – 249,51кв.м. ид.общи части. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.501.111.1.3;02676.501.111.1.2; 02676.501.111.1.1; 02676.501.111.1.5; 02676.501.111.1.4

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Плиска“ №9-11, ет.-1

Описание по стар идентификатор: ПАРКОМЯСТО №1, находящо се в сутерена на Жилищна сграда с идентификатор: 02676.501.111.1, на кота -3,10м. с площ от 12,50кв.м., при съседи: Паркомясто №2, от две страни външна стена и маневрена алея.

 

Начална цена 12 578лв./дванадесет хиляди петстотин седемдесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1458 от 19.05.2011г., акт 53, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4721 от 25.10.2019г., акт 181, том ІІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1379 от 09.04.2019г., акт 152, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.07.2020г. до 17.00часа на 21.08.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.08.2020г. от 13.30часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАН МИТКОВ БЕЗИНСКИ и КАЛИНКА СЛАВЕВА БЕЗИНСКА с тел. за призоваване: 0888/254053; 0888/995302, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ