ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА"

Дата на публикуване: 04.02.2021 г. в 17:05 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 1
Начална цена:
1084.00 лв.

Номер на публична продан:
0001012

Номер на изпълнително дело:
20107010400252

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Скрът

Адрес:
м. "Главатица"

Площ:
2501.00 кв.м.

Срок:
от 05.02.2021 до 05.03.2021

Дата на отваряне:
08.03.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-252-10-05.02.2021-05.03.2021-12.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В С. СКРЪТ, М. "ГЛАВАТИЦА" - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400252 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: ВАНЯ ИЛИЕВА МАРКОВА и ГЕОРГИ КИРИЛОВ МАРКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

2). Поземлен имот с идентификатор: 66901.51.121, ЕКАТТЕ: 66901, в кадастрален район: 51, по кадастралната карта на с. Скрът, общ. Петрич, с площ: 2 501,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид трайно насаждение; Категория на земята: 8; Номер по предходен план: 051121; Съседи: 66901.51.262, 66901.51.123, 66901.51.122, 66901.51.3; Адрес на имота: местността “ ГЛАВАТИЦА “, землището на с. Скрът, общ. Петрич

Описание по стар идентификатор: НИВА с площ от 2,501дка., осма категория, находяща се в местността “ ГЛАВАТИЦА “, имот №051121, по плана за земеразделяне в землището на с. Скрът, ЕКАТТЕ: 66901, общ. Петрич, при съседи на имота: имот №051122 – нива на наследниците на СТОИЛ СТОЕВ ИЛИЕВ, имот №051123 – нива на наследниците на ИЛИЯ АНДОНОВ КОСТОВ, имот №051262 – полски път – Общинска собственост, имот №000184 – пасище мера стопанисвана от Общината. Адрес на имота: с. Скрът, общ. Петрич

Начална цена 1 084лв./хиляда и осемдесет и четири лева./

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№9 от 05.01.2012г., акт 4, том І; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№271 от 28.03.2011г., акт 21, том І; 3. Възбрана, наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2139 от 10.12.2009г., акт 145, том І; 4. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№7 от 05.01.2012г., акт 2, том І; 5. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№273 от 28.03.2011г., акт 23, том І; 6. Възбрана, наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2151 от 10.12.2009г., акт 148, том І; 7. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№8 от 05.01.2012г., акт 3, том І; 8. Възбрана, наложена от ЧСИ Шукри Дервиш, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№274 от 28.03.2011г., акт 24, том І; 9. Възбрана, наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2141 от 10.12.2009г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Петрич

от 9.00часа на 05.02.2021г. до 17.00часа на 05.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК”АД, IBAN:BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.03.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд - гр. Петрич.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ