ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Дата на публикуване: 05.10.2020 г. в 09:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 1
Начална цена:
35821.00 лв.

Номер на публична продан:
0001030

Номер на изпълнително дело:
20177010400267

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Добринище

Адрес:
ул. "Еделвайс"

Площ:
657.00 кв.м.

Срок:
от 06.10.2020 до 06.11.2020

Дата на отваряне:
09.11.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-267-17-06.10.2020-06.11.2020-2 BR. UPI-9.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400267 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „БРИСК КЪНСАЛТИНГ ЕНД СЪРВИСИС“ АД с ЕИК: 203144506.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

2. Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.515, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 657кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 351, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1186, квартал: 81, парцел: ІV Съседи: 21498.351.513; 21498.351.516; 21498.351.517; 21498.351.510; 21498.351.674;

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Еделвайс“

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ,представляващ ПАРЦЕЛ ІV, имот с пл.№1186, кв.81 по регулационния план на гр. Добринище, общ. Банско, с площ за имота от 657,00кв.м., при съседи: улица, парцел V, парцел ХV, парцел ХVІ и парцел ІІІ.

 

Начална цена 35 821лв./тридесет и пет хиляди осемстотин двадесет и един лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5546 от 01.10.2009г., акт 87, том IІ; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3041 от 03.08.2017г., акт 76, том IIІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2659 от 17.07.2017г., акт 35, том IIІ; 4. Залог на търговско предприятие, вписано в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1325 от 05.04.2013г., акт 2, том I; 5. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3042 от 03.08.2017г., акт 77, том IIІ; 6.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3658 от 28.08.2019г., акт 147, том IІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 06.10.2020г. до 17.00часа на 06.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.11.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ