ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ"

Дата на публикуване: 11.10.2020 г. в 15:04 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 1
Начална цена:
264060.00 лв.

Номер на публична продан:
0001031

Номер на изпълнително дело:
20117010400001

Вид на имота:
Производствен имот

Местоположение:
Рупите

Адрес:
общ. Петрич, мест. "Средно поле"

Площ:
3646.00 кв.м.

Срок:
от 12.10.2020 до 12.11.2020

Дата на отваряне:
13.11.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-01-11-12.10.2020-12.11.2020-1-УПИ И ЦЕХ.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С ИЗГРАДЕНИЯ В ИМОТА "ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400001 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕТ “ЕМКА – ЕМИЛИЯ БЛАГОЕВА“ с ЕИК: 101002464.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №49312.15.78,с площ: 3646кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За кожарската, кожухарската и обувната промишленост; ЕКАТТЕ 49312., в кадастрален район: 15, по кадастралната карта на с. Рупите, общ. Петрич, Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000303, Съседи на поземления имот: 49312.15.75, 49312.15.79 и 49312.15.81.

Адрес на поземления имот: с. Рупите, общ. Петрич, местност „Средно поле“

Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. №303 /триста и три/, отреден за „Производствени складови дейности – цех за вторична преработка на кожи”, находящ се в м. „Средно поле”, по плана на с.Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрен със заповед №І-С-332/22.11.2006г. на кмета на общ. Петрич, обл. Благоевград, с площ на целия имот от 3 646 кв.м. /три хиляди шестстотин четиридесет и шест квадратни метра/, при съседи по скица на поземления имот: поземлен имот №278 /двеста седемдесет и осем/, стопански двор и улица. ВЕДНО с всички подобрения и приращения които ще бъдат извършени в същия поземлен имот, съгласно чл.92 от Закона за собствеността, който имот съгласно документ за собственост представлява: ИМОТ №000303 в землището на с. Рупите, общ. Петрич, с площ от 3 646 кв.м. /три хиляди шестстотин четиридесет и шест квадратни метра/ представляващ прилежаща площ към едноетажна масивна сграда „Кравеферма“, намираща се в стопански двор на бивше ТКЗС „Кожух“ с. Кърналово, общ. Петрич, извън регулация, при граници и съседи: имот №000278, стопански двор на Атанас Панчев Берберов, имот №000304, стопански двор, на държавен поземлен фонд-МЗГ, съгласно скица.

ВЕДНО с изградената в парцела СГРАДА с идентификатор №49312.15.78.1, с площ: 1550,00 кв.м. представляваща: Промишлена сграда, ЕКАТТЕ 49312, в кадастрален район: 78, в поземлен имот: 49312.15.78, по кадастралната карта на с. Рупите, общ. Петрич, Брой надземни етажи: 1, Брой подземни етажи: няма данни, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: няма, при съседи на поземления имот: 49312.15.75, 49312.15.79 и 49312.15.81.

Административен адрес: с. Рупите, общ. Петрич, местност „Средно поле“

Описание по стар идентификатор: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – „ЦЕХ ЗА ВТОРИЧНА ПРЕРАБОТКА НА КОЖИ”, със степен на завършеност на СМР „груб строеж”, със застроена площ от 1550 кв.м. /хиляда петстотин и петдесет квадратни метра/, който цех е преустроен от съществуващ краварник в същия поземлен имот, съгласно Разрешение за строеж №38/07.02.2007г. и одобрени архитектурни проекти на 07.02.2007г. от Гл. Архитект на Община Петрич, който имот съгласно документ за собственост представлява ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – КРАВЕФЕРМА, със застроена площ от 1550 кв.м.

Подробно описание на Едноетажна масивна сграда – „Цех за вторична преработка на кожи”:Сградата е масивна с външни бетонни стени, с топлоизолация /Сандвич панели/, с мазилка от изток и запад и с облицовка от каменни плочи от север и юг и вътрешни тухлени преградни стени. Покривът на сградата е двускатен, със стоманобетонни греди и стоманобетонни плоскости, с топлоизолация и битумни керемиди, с частични течове. Дограмата на сградата е алуминиева. В сградата са обособени следните помещения: 1. Помещение с площ от 618кв.м., в което са разположени машините за боядисване, с под-шлайфан бетон и смола, стени-мазилка и латекс; 2. Помещение за омекотяване и шлайфане с площ от 355кв.м., с под-шлайфан бетон и смола, стени-мазилка и латекс; 3.Склад и опаковка на готова продукция с площ от 355кв.м., с под-шлайфан бетон и частично смола, стени-мазилка и латекс; 4. Битова стая за жената с площ от 12кв. м. и битова стая за мъжа с площ 12кв.м. без изградена преградна стана, с под-теракота, стени-мазилка и латекс, външна стена от изток – бетон; 5. Стая за отдих и столова с площ от 72 кв.м. – към момента на описа е преустроена във офис, с под-теракота, стени –мазилка и латекс; 6.Санитарен възел за жени с площ от 12кв.м. с под-тератока, стени на Н= 2м. фаянс, а останалата част –мазилка и латекс; 7.Санитарен възел за мъже с площ от 12кв.м. с под-тератока, стени на Н= 2м. фаянс, а останалата част –мазилка и латекс, към санитарния възел е изградена и баня; 8. Котелно помещение с площ от 27кв.м., с под-циментова замазка и смола; стени-тухла; 9. Два броя офиси с обща площ от 26кв.м., като единия е обособен за лаборатория и другия – склад за авточасти; Двете помещения са с под-теракота, стени-мазилка и латекс; 10.Склад за лакове с площ от 21кв.м. с под-циментова замазка, стени-мазилка и латекс; 11. Стая за охрана с площ от 9кв.м., като към момента на описа е преустроена в работилница, с под-циментова замазка, стени-мазилка и латекс; 12. Склад за бои с площ от 9кв.м. като към момента на описа е преустроен в компресорно помещение , с под-циментова замазка, стени-мазилка и латекс.

Сградата е с пет броя външни врати от запад и от изток- алуминиеви; Три броя външни врати, ролетни от ПВЦ от север и от юг; Два броя външни стъклени врати към офиса от юг. Всички вътрешни врати са алуминиеви. Сградата е напълно завършена с изградени ВиК и Ел. инсталация. Оборудване с машини за преработка на кожа, които са предмет на принудително изпълнение по горното дело и се описаха с отделен протокол.

 

Начална цена 264 060лв./двеста шестдесет и четири хиляди и шестдесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза на взискателя, вписана в Сл. по вписванията гр. Петрич с вх. Рег.№1060/15.05.2008г. и Подновяване на договорна ипотека, вписана в Сл. по вписванията гр. Петрич с вх. Рег.№855/25.04.2018г.2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№11 от 06.01.2011г., акт 3, том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№10 от 06.01.2011г., акт 2, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 12.10.2020г. до 17.00часа на 12.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.11.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Кръстин Цветанов Турнов – представя пълномощно, тел. за призоваване: 0877/539904, на адрес: с. Рупите, общ. Петрич, местност „Средно поле“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ