ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

Дата на публикуване: 12.10.2020 г. в 15:25 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА - 1
Начална цена:
111250.00 лв.

Номер на публична продан:
0001032

Номер на изпълнително дело:
20207010400236

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Мелник

Адрес:
ул. "Мелник" №3

Площ:
882.00 кв.м.

Срок:
от 13.10.2020 до 13.11.2020

Дата на отваряне:
16.11.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-236-20-13.10.2020-13.11.2020-1.pdf

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400236 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „АДЕЛИНА СТИЛ - 99“ ЕООД с ЕИК: 10176333.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТс идентификатор № 47754.501.299, с площ 882,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), ЕКАТТЕ: 47754, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Мелник., Предходен идентификатор: няма; Номер по предходен план: квартал: 5, парцел VII; Съседи на поземления имот: 47754.501.198, 47754.501.229, 47754.501.195, 47754.501.196, 47754.501.228; Административен адрес: гр. Мелник, ул. „Мелник“ №3

Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ – частна общинска собственост, представляващ 1030кв.м. от УПИ VII /седем/, кв. 5 /пет/ по плана на гр. Мелник, общ. Сандански, област Благоевград, целия с площ от 1530,00кв.м., при граници на УПИ VII: север – УПИ VI, изток – улица, юг – улица, запад – улица и УПИ VIII.

Подробно описание на Поземлен имотс идентификатор № 47754.501.299: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока запад. По имотни граници от изток, запад и юг е изградена ограда от бетонни ивични основи – облицовани с камък и метални ажурни пана от ковано желязо. От север е изградена плътна ограда – облицована с камък. Достъпът до имота се осъществява от юг, като е монтирана метална, ажурна портална врата от ковано желязо. Незастроената част от имота е с изградена вертикална планировка с изградени обслужващи алеи, застлани с камък, подпорни стени и зелени площи и районно осветление. В южната част на имота е изграден бетонов фундамент за водоем. В северната част на имота е изградено барбекю. Имота са намира на входа на гр. Мелник в район с изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Достъпът до имота се осъществява по ул. „Мелник”.

В северната част на имота е изградена едноетажна сграда /Винарна/ с дървена конструкция на бетонни ивични основи. Същата е със застроена площ при замерване на място от 50,00кв.м. Сградата се състои от една еднообемно помещение. Покривът е от дървена покривна конструкция. В сградата е изградена сутерен с достъп от залата по дървена еднораменна стълба. Състои се от едно помещение със светла площ при замерване на място от 11,00кв.м. Сграда има Ел. и ВиК инсталации. От южната страна на гореописаната сграда е изградена сграда със застроена площ от 2,00кв.м. дървена конструкция на бетонни ивични основи и представляваща санитарен възел. Санитарния възел е с под – теракота, стени – фаянс, таван – дървена покривна кострукция. Входна врата – дървена. В сградата има Ел. и ВиК инсталации. Дограма – дървена със стъклопакет с монтирани дървени кепенци. За изграждането на гореописаните сгради не бяха предоставени строителни книжа.

От западната страна на изградената в имота жилищна сграда с ид.47754.501.299.1 е изградена пристройка /сутерен/ с височина от нивото на терена от западната страна 1,70м. и покрив оформен като тераса към съществуващата сграда. Същият е със застроена площ при замерване на място от 58,00кв.м. същият е масивна конструкция със стоманобетонни стени и плоча. покривът на пристройката е плосък с хидро и топлоизолация от фибран и застлан с плочи от камък. Външните стени над нивото на терена са облицовани с камък. Дограма – дървена със стъклопакет с монтирани дървени кепенци. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Входни врати два броя и вътрешни – дървени. Пристройката се състои от зала със самостоятелен вход и санитарен възел, склад и предверие със самостоятелен вход. За изграждането на гореописаната сграда не бяха предоставени строителни книжа.

ВЕДНО с изградената в гореописания имот СГРАДА с идентификатор №47754.501.299.1, представляваща: Административна, делова сграда, с площ: 84,00кв., Брой надземни етажи: 1, Брой подземни етажи: няма данни, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, ЕКАТТЕ: 47754, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 47754.501.299, по кадастралната карта на гр. Мелник; Стар идентификатор: няма; при съседи на поземления имот: 47754.501.198, 47754.501.229, 47754.501.195, 47754.501.196, 47754.501.228.

Административен адрес: гр. Мелник, ул. „Мелник“ №3

Описание по стар идентификатор: СГРАДА /бивш информационен център/ масивна на два етажа със застроена площ от 45,00кв.м. и разгъната застроена площ 105,00кв.м., построена през 1980г., находяща се в НЕДВИЖИМ ИМОТ – частна общинска собственост, представляващ 1030,00кв.м. от УПИ VII /седем/, кв. 5 /пет/ по плана на гр. Мелник, общ. Сандански, област Благоевград, целия с площ от 1530,00кв.м., при граници на УПИ VII: север – УПИ VI, изток – улица, юг – улица, запад – улица и УПИ VIII.

Подробно описание на Сградас идентификатор № 47754.501.299.1: Сградата е двуетажна, масивна със стоманобетонни, греди колони и плоча между първо и второ ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация на първо ниво – облицовка с камък с монтирани декоративна дървени греди, на второ нива – минерална мазилка. сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – дървена със стъклопакет с монтирани дървени кепенци на санитарните възли. Входни и вътрешни врати – дървени. В сградата е изградена инсталация и са монтирани алуминиеви радиатори за централно отопление. Достъпът до сградата се осъществява от южната и част към дневната. Достъпът до второ ниво е от кухненския бокс по дървена стълба с парапет – дървен, ажурен. Първо ниво се състои от: дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна и мокро помещение. Второ нива се състои от три спални, баня с тоалетна, антре и тераса изградена в източната част на сградата и с достъп от спалнята от юг. Сграда е в добро общо състояние без видими дефекти.

 

Обща начална цена на имотите 111 250лв./сто и единадесет хиляди двеста и петдесет лева/

 

-Публичната продажба на поземления имот е облагаема доставка по смисъла начл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната му цена следва да се начисли ДДС.

-Публичната продажба на сградата е освободена доставка по смисъла на чл. 45 от ЗДДС, и върху крайната и цена няма да се начислява ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№445 от 05.03.2020г., акт 44, том І; 2. Възбрана в полза на НАП, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№236 от 21.02.2012г., акт 25, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2650 от 27.12.2011г., акт 111, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 13.10.2020г. до 17.00часа на 13.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.11.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с дружеството длъжник чрез пълномощника ВАСИЛ КУЗМАНОВ ГЕОРГИЕВ с тел. за призоваване: 0886/616116 - /с представено пълномощно по делото/, на адрес: гр. Мелник, ул. „Мелник“ №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ