ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ

Дата на публикуване: 22.10.2020 г. в 15:22 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 1
Начална цена:
46970.00 лв.

Номер на публична продан:
0001035

Номер на изпълнително дело:
20207010400304

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Илинденци

Адрес:
общ. Струмяни

Площ:
1630.20 кв.м.

Срок:
от 23.10.2020 до 23.11.2020

Дата на отваряне:
24.11.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН-304-20-23.10.2020-23.11.2020-1.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 6
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 7
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 8
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 9
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В СЕЛО ИЛИНДЕНЦИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400304 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ХАНС АДАМ ВАЙГАНД.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х /десети/ с планоснимачен №198 (сто деветдесет и осем) и планоснимачен №556 (петстотин петдесет и шест), находящ се в квартал 9 (девети) по регулационния план на село Илинденци, община Струмяни, целия с площ от 1630,20кв.м. (хиляда шестстотин и тридесет кв.м и двадесет кв. см.), при граници и съседи на имота по скица: от север – УПИ VI (шести) с планоснимачен №178 и планоснимачен №198, улица, поземлен имот №1179, от изток – УПИ VIII (осми) с планоснимачен номер №197 и УПИ ХI (девети) с планоснимачен №197; от запад – УПИ V (пети) с планоснимачен №199, поземлен имот №199; от юг – ПИ №1202 и ПИ №1556 от същия квартал и съседи по вписан в Службата по вписвания договор за покупко – продажба от 01.10.2012г.: от север – УПИ VI (шести) с планоснимачен №178 и планоснимачен №198, от запад – УПИ V (пети) с планоснимачен №199, от изток – УПИ VIII (осми) с планоснимачен номер №197 и УПИ ХI (девети) с планоснимачен №197; от юг – ПИ №1202 и ПИ №1556 от същия квартал.

Адрес на имота: с. Илинденци, общ. Струмяни

Подробно описание на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ Х с пл.№198 и пл.№556 : Поземления имот е с неправилна форма с денивелация – посока запад. По имотна граница от изток, частично е изградена бетонна ограда на Н=2,00м. – облицована от страната на терена с каменни плочи, а в останалата част е изградена ограда от бетонни блокчета. От север по имотна граница, частично е изградена бетонна плътна ограда на Н=2,00м. – облицована с каменни плочи, частично – телена ограда на циментови колци. В останалата част по имотни граници, имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява от север, като е монтирана плътна метална – портална врата. Незастроената част от имота е с изградени вертикална планировка, като са изградени вътрешни обслужващи алеи, застлани с камък, вътрешни подпорни стени – частично бетонни, частично от каменна зидария и изградени зелени площи. В северната част на имота до входната портална врата е изграден навес с площ от 45,00кв.м. при замерване на място, дървена конструкция и покрив от битумни керемиди, за която не бяха представени строителни книжа. В южната част на имота е изграден бетонов водоем с размери 7,30м./3,60м.

В имота има Ел. и ВиК мрежи. Същият се намира в североизточната част на селото в строителните граници, в район с частично изградена инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по черен път.

Забележка: В имота е изградена двуетажна масивна жилищна сграда, която не е предмет на публичната продан!!!!!!

 

Начална цена 46 970лв./четиридесет и шест хиляди деветстотин и седемдесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№566 от 25.03.2014г., акт 22, том І; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№630 от 08.04.2020г., акт 33, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 23.10.2020г. до 17.00часа на 23.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.11.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХАНС АДАМ ВАЙГАНД, чрез адв. ХРИСТО ЛЮБЕНОВ ТЮЛЕКОВ, с тел. за призоваване: 0899/808378, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ