ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ

Дата на публикуване: 22.10.2020 г. в 16:20 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 1
Начална цена:
3197.00 лв.

Номер на публична продан:
0001036

Номер на изпълнително дело:
20197010400501

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Сандански

Адрес:
м. "Гори Орман"

Площ:
2457.00 кв.м.

Срок:
от 23.10.2020 до 23.11.2020

Дата на отваряне:
24.11.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-23.10.2020-23.11.2020-ИМОТ ГОРИ ОРМАН-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД САНДАНСКИ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400501 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част отПоземлен имот с идентификатор: 65334.57.50, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 6 с площ от 2 457,00кв.м. ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 57, по кадастралната карта на гр. Сандански, общ. Сандански. Предходен идентификатор: 65334.57.1. Номер по предходен план: 057001. Съседи: 65334.57.30; 565334.65.290; 65334.56.19; 65334.57.49

Адрес на поземления имот: местността – ГОРИ ОРМАН

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 65334.57.50

                Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. От север имота граничи със самозалесила се ниска растителност. в близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Същият се намира на около петдесет метра западно от автомагистрала СТРУМА – посока Кулата.

Начална цена 3 197лв./три хиляди сто деветдесет и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2165 от 02.10.2017г., акт 144, том І; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2404 от 25.09.2019г., акт 118, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 23.10.2020г. до 17.00часа на 23.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.11.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ