ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ

Дата на публикуване: 22.10.2020 г. в 16:36 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 1
Начална цена:
2986.00 лв.

Номер на публична продан:
0001039

Номер на изпълнително дело:
20197010400501

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Св.св.Кирил и Методий" №33, ет.0

Площ:
15.30 кв.м.

Срок:
от 23.10.2020 до 23.11.2020

Дата на отваряне:
24.11.2020 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-23.10.2020-23.11.2020-АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400501 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

II). 1/2(ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.754.1.9, Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда, Брой нива на обекта:1, с площ от 15,30кв.м. ЕКАТТЕ: 65334 в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.754, в сграда: 65334.300.754.1, Брой надземни етажи: 6, Брой подземни етажи: 0, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.300.754.1.10, Под обекта: няма, Над обекта: 65334.300.754.1.4

Административен адрес: гр. Сандански, Св. Св. Кирил и Методи“ №33, ет.0

Описание по стар идентификатор: 1/2(ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ГАРАЖ с площ от 15,30кв.м., находящ се в сграда, построена в североизточната част на парцел II в квартал 29, по плана на гр. Сандански, с площ за парцела от 716,00кв.м., при съседи: улица, парцел I, улица и парцели XII и III.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.754.1.9

Гаража се намира в гореописаната пететажна масивна жилищна сграда в североизточната и част. Същият е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – варова мазилка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. Входна гаражна врата – дървена на метална конструкция. Достъпът се осъществи от улица „Св. Св. Кирил и Методи“ 

Начална цена 2 986лв./две хиляди деветстотин осемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№540 от 21.03.2017г., акт 17, том І; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2165 от 02.10.2017г., акт 144, том І; 3. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2403 от 25.09.2019г., акт 117, том І; 4. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2542 от 08.10.2019г., акт 122, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 23.10.2020г. до 17.00часа на 23.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.11.2020г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ХАРИЗАНОВ с тел. за призоваване: 0889/257000, на адрес: гр. Сандански, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №33.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ