ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ

Дата на публикуване: 26.06.2021 г. в 15:22 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 1
Начална цена:
52321.00 лв.

Номер на публична продан:
0001040

Номер на изпълнително дело:
20137010401027

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
ул. "Гоце Делчев" №24, вх.Б, ет.2, ап.6

Площ:
91.50 кв.м.

Срок:
от 28.06.2021 до 28.07.2021

Дата на отваряне:
29.07.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-1027-13-28.06.2021-28.07.2021-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ ВЕДНО С ИЗБЕНО И ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010401027 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:ПЕТЪР КРЪСТЕВ ХАДЖИЕВ и ПЕТЯ ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 17395.501.1885.4.6 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин осемдесет и пет, точка, четири, точка шест/, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 91,50кв.м., Брой нива на обекта: 1, Брой надземни етажи: 5, Брой подземни етажи: 0, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 17395.501.1885, в сграда: 17395.501.1885.4, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев. Прилежащи части: Мазе с площ от 12кв.м.; Тавански помещение №1 с площ от 15кв.м.; 7,58%ид.ч. От общите части на сградата и 7,59%ид.ч. От правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 17395.501.1885.4.5, Под обекта: 17395.501.1885.4.3, Над обекта: 17395.501.1885.4.9

Административен адрес: гр. Гоце Делчев, пл. Гоце Делчев, №24, вх.Б, ет.2, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №9 с идентификатор: 17395.501.1885.4.6 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда осемстотин осемдесет и пет, точка, четири, точка шест/, със застроена площ от 91,50кв.м., находящ се на втори жилищен етаж от блок №6, вход „А“, който жилищен блок е застроен върху държавно дворно място УПИ - парцел IV, имот с планоснимачен номер 783 от квартал 115 по действащия план на гр. Гоце Делчев, община същата, област Благоевград, утвърден със Заповед №32/1992г. на Кмета на Община Гоце Делчев, състоящ се от две стаи, хол, кухня, антре, дрешник, сервизни помещения, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ /изходно мазе/ със застроена площ от 12,00кв.м., ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №1 със застроена площ от 15,00кв.м., ведно с 7,58% ид.ч. от общите части на жилищния блок и 7,59% ид.ч. от правото на строеж върху дворното място, цялото с площ от 708,00кв.м., при съседи на дворното място: от две страни – улици и жилищни блокове, при съседи за апартамента: апартамент на Петя и Петър Хаджиеви, стълбищна клетка, отгоре – апартамент на наследници на Иван Марков, отдолу – апартамент на Ангел Недев, при съседи на избеното помещение: парокотелно, коридор и стълбище и при съседи за таванското помещение: стълбищна клетка, отгоре – покрив, отдолу – апартамент на Явор Пачеджиев.

 

Начална цена 52 321лв./петдесет и две хиляди триста двадесет и един лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№797 от 16.03.2007г., акт 63, том 1 и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№665 от 01.03.2017г., акт 53, том 1 в Сл. по вписванията гр. Гоце Делчев; 2. Възбрана, наложена от ЧСИАл. Цанквски, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4152 от 30.10.2013г., акт 174, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3222 от 26.07.2013г., акт 123, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 28.06.2021г. до 17.00часа на 28.07.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.07.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ПЕТЯ ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА с тел. за призоваване: 0877/114401, на адрес: гр. Гоце Делчев, пл. Гоце Делчев, №24, вх.Б, ет.2, ап.6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ