ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. в 16:58 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 1
Начална цена:
5856.00 лв.

Номер на публична продан:
0001041

Номер на изпълнително дело:
20197010400501

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Генерал Тодоров

Адрес:
общ. Петрич, местност "Инжир Песок"

Площ:
3180.00 кв.м.

Срок:
от 27.10.2020 до 27.11.2020

Дата на отваряне:
30.11.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-27.10.2020-27.11.2020-501-19-ИНЖИР ПЕСОК - 1.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 2
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 3
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 4
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 5
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 6
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 7
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400501 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 58390.34.24, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 5 с площ от 3 180,00кв.м. ЕКАТТЕ: 58390, в кадастрален район: 34, по кадастралната карта на с. Генерал Тодоров, общ. Петрич. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 034024. Съседи: 58390.32.423; 58390.34.25; 58390.34.22; 58390.34.2; 58390.34.1

Адрес на поземления имот: местността – ИНЖИР ПЕСОК

Описание по стар идентификатор: ПОЛСКА КУЛТУРА с площ от 3,180дка., пета категория в местността „ИНЖИР ПЕСОК“, представляваща ИМОТ №034024 в землището на с. Генерал Тодоров с ЕКАТТЕ 58390, общ. Петрич, при съседи на имота по скица: имот №034025 – полска култура на МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛЕВ, имот №000423 – полски път на Общ. Петрич, имот №034001 – полска култура на наследниците на СТОЯ ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА, имот №034002 – полска култура на наследниците на ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ВАНГЕЛОВА и имот №034022 – полски път на Общ. Петрич.

 

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 58390.34.24

Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотна граница от към северозапад от към пътя е изградена частично бетонна сена на Н=1,00м., частично – плътна стена от бетонни ивични основи и циментови тухли на Н=2,00м. с изградена дървена конструкция за навес. По имотни граници от североизток и югоизток е изградена ограда от циментови колци с частично монтирана телена мрежа. По имотна граница от югозапад – имота не ограничен и няма изградена трайна ограда. В близост до имота няма Ел и ВиК мрежи. По време на описа същият е необработваем. Достъпът до имота се осъществява по черен път от северозападната му страна. В имота е монтирана метална конструкция за парник  - силно дефектирала. Имота се намира на около двеста метра, югоизточно от строителните граници на селото.

Начална цена 5 856лв./пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1810 от 25.09.2019г., акт 130, том І; 2. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2495 от 19.12.2017г., акт 192, том І; 3. Отбелязване по Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1157 от 21.06.2019г., акт 147, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 27.10.2020г. до 17.00часа на 27.11.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.11.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ