ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 07.11.2021 г. в 16:29 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
5440.00 лв.

Номер на публична продан:
0001043

Номер на изпълнително дело:
20197010400578

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Петрич

Адрес:
местност "Мукаито"

Площ:
6649.00 кв.м.

Срок:
от 08.11.2021 до 08.12.2021

Дата на отваряне:
09.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-08.11.2021-08.12.2021-578-19-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 2
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 3
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 4
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 5
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 6
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 7
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМЯ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЕТРИЧ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400578 на делбени недвижими имотисобственост на съделителите: 1. ЖИВКО БЛАГОЕВ КАРАДАЛИЕВ, 2. БОЖИЯ КОСТАДИНОВА КАРАДАЛИЕВА, 3. ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ КАРАДАЛИЕВ, 4. ЕВГЕНИ ЛАЗАРОВ КАРАДАЛИЕВ, 5. ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАДАЛИЕВА, 6. ЛАЗАР ДИМИТРОВ КАРАДАЛИЕВ, 7. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРАДАЛИЕВ, 8. ГАБРИЕЛА СЛАВЕНОВА МИТРЕВА, 9. БЛАГА АТАНАСОВА КАРАДАЛИЕВА, 10. СЛАВЕН ГЕОРГИЕВ КАРАДАЛИЕВ, 11. АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАРАДАЛИЕВ, 12. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ КАРАДАЛИЕВ/починал/, 13. БОРЯНА НИКОЛОВА КАРАДАЛИЕВА, 14. ВЕНЕЦИЯ ЖИВКОВА ИВАНОВА, 15. ЕМИЛИЯ ЖИВКОВА КАРАДАЛИЕВА - ИВАНОВА;

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

2). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.218.26, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6 с площ от 6 649,00кв.м. ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 218, по кадастралната карта на гр. Петрич. Предходен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 218026. Съседи: 56126.218.33; 56126.218.34; 56126.218.27; 56126.218.43; 56126.218.25

Адрес на поземления имот: гр. Петрич, ул. „Неизвестна“, местност „МУКАИТО“

Описание по стар идентификатор:НИВА от 6,649 дка (шест дка и шестстотин четиридесет и девет кв.м.), шеста категория, местност „МУКАИТО“, представляващ имот №218026 по плана на земеразделяне на гр. Петрич, при граници (съседи): имот №218043 – полски път на общинска собственост, имот №218027 – нива на насл. на Димитър Георгиев Альоков, имот №218034 - нива на насл. на Михаил Атанасов Гюров, имот №218033 - нива на насл. на Анастасия Георгиева Петкова и имот №218025 – нива на насл. на Христо Николов Фиданов.

Начална цена 5 440лв./пет хиляди четиристотин и четиридесет лева/

 

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№2524 от 20.12.2019г., акт 180, том І; 2. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№112 от 24.01.2013г., акт 7, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 08.11.2021г. до 17.00часа на 08.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.12.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имотите, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имотите. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ