ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА "КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН"

Дата на публикуване: 30.10.2020 г. в 15:42 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА "КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН" - 1
Начална цена:
440202.00 лв.

Номер на публична продан:
0001046

Номер на изпълнително дело:
20187010400080

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гърмен

Адрес:
общ. Гърмен, обл. Благоевград

Площ:
322.80 кв.м.

Срок:
от 02.11.2020 до 02.12.2020

Дата на отваряне:
03.12.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-80-18-02.11.2020-02.12.2020-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА "КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН" - 2

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400080 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕТ „НЕДЯЛКА МАВРОДИЕВА – НЕЛ – ПРОПЪРТИ“ с ЕИК: 201845501.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

Урегулиран поземлен имот – парцел ХІ, имот с планоснимачен номер 39 от квартал 33 по плана на с. Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград, утвърден със заповед №2/1993г., изменен със Заповед №536/2012г. на Кмета на Община Гърмен, с площ на урегулирания поземлен имот от 1600кв.м., при съседи на имот по скица: УПИ /парцел/ Х – 36 на Сашо Пашов, УПИ /парцел/ ХІІІ – 38 на Иван Каръмов и от две страни улица, който имот е образуван от обединяването на Урегулиран поземлен имот – парцел ХІ, имот с планоснимачен номер 39 от квартал 33 по действащия план на село Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993г. на Кмета на Община Гърмен, с площ на урегулирания поземлен имот от 720кв.м., при съседи на имота по предходен нотариален акт: от изток – улица, от запад – УПИ / парцел/ ХІІІ – 38 на Иван Каръмов, от север – УПИ /парцел/ Х – 36 на Сашо Пашов, от юг – УПИ /парцел/ ХІІ – 39 и Урегулиран поземлен имот – парцел ХІІ, имот с планоснимачен номер 39 от квартал 33 по действащия плана на с. Гърмен, Община Гърмен, Област Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993г. на Кмета на Община Гърмен, с площ на урегулирания поземлен имот от 880кв.м., при съседи на имота по предходен нотариален акт: от изток – улица, от запад УПИ /парцел: ХІІІ – 38 на Иван Каръмов, от север – УПИ ХІ – 39 и от юг – улица, ВЕДНО с изградената гореописания имот “КПИИ – КЪЩА ЗА ГОСТИ, ОГРАДА И ВЪНШЕН БАСЕЙН“, със застроена площ от 322,80кв.м. и разгъната застроена площ от 522,00кв.м. изградена съгласно Разрешение за строеж №119/10.12.2012г. и одобрени архитектурни проекти на 29.11.2012г. на Гл. Архитект на Община Гърмен.

 

Начална цена 440 202лв./четиристотин и четиридесет хиляди двеста и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№6931 от 20.12.2017, акт №93, том 1 в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев; 2. Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№2612 от 30.07.2015, акт №58, том 1 в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев; 3. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№6308 от 22.11.2017г., акт 97, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4787 от 05.10.2017г., акт 83, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.11.2020г. до 17.00часа на 02.12.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.12.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИСЛАВ КОСТАДИНОВ МАВРОДИЕВ с тел. за връзка: 0899/151615 - брат на НЕДЯЛКА КОСТАДИНОВА МАВРОДИЕВА, представител на дружеството длъжник ЕТ „НЕДЯЛКА МАВРОДИЕВА – НЕЛ – ПРОПЪРТИ“, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ