ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Дата на публикуване: 30.10.2020 г. в 10:45 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 1
Начална цена:
8786.00 лв.

Номер на публична продан:
0001047

Номер на изпълнително дело:
20167010400235

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Гоце Делчев

Адрес:
местност "Текето"

Площ:
5605.00 кв.м.

Срок:
от 02.11.2020 до 02.12.2020

Дата на отваряне:
03.12.2020 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-235-16-02.11.2020-02.12.2020-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 2
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 3
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 4
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 5
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 6
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - ЛИВАДА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400235 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ВАСИЛ АТАНАСОВ ЖЕЛЯЗКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №17395.215.8 /седемнадесет хиляди триста деветдесет и пет, точка, двеста и петнадесет, точка, осем/, с площ: 5 605,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Категория на земята: 5, ЕКАТТЕ: 17395, в кадастрален район: 215, по кадастралната карта на гр. Гоце Делчев, Предходен идентификатор: няма; Номер по преходен план: 215008, Съседи на поземления имот: 49432.2.359, 17395.215.9, 17395.215.3, 17395.215.1, 17395.215.7.

Адрес на поземления имот: гр. Гоце Делчев, местност „Текето“

Начална цена 8 786лв./осем хиляди седемстотин осемдесет и шест лева/

 

 

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №17395.215.8

 

Поземления имот е с правилна форма, без денивелация. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. От югозапад имота граничи със селскостопански път. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Същият е необработваем. Достъпът до имота се осъществява по черен селскостопански път и е на около сто и шестдесет метра, северозападно от пътя свързващ село Мусомища с главния път от гр. Гоце Делчев до ГКПП – Илинден. Имота се намира на около триста метра северно от строителните граници на селото.

 

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№640 от 28.02.2020г., акт 17, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 02.11.2020г. до 17.00часа на 02.12.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.12.2020г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:по местонахождение на имотите. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ