ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС"

Дата на публикуване: 06.09.2021 г. в 16:18 ч.

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 1
Начална цена:
27255.00 лв.

Номер на публична продан:
0001049

Номер на изпълнително дело:
20207010400163

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. Грамадето, АК "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС", ет.5, ап.40А

Площ:
36.60 кв.м.

Срок:
от 07.09.2021 до 07.10.2021

Дата на отваряне:
08.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-163-20-07.09.2021-07.10.2021-3.pdf

ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 2
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 3
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 4
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 5
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 6
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 7
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 8
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 9
ПРОДАЖБА НА АТЕЛИЕ В ГР. БАНСКО В СГРАДА "ФЛОРИМОНТ ХАЙТС" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400163 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: МАРИЯ ДЕЛ РОСЕР ФЕРЕР ФАРАРОНС, Испански гражданин.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.11.14.1.44, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 36,60кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.14, в сграда: 02676.11.14.1, с брой надземни етажи: 4, Брой подземни етажи: 1, с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, по кадастралната карта на гр. Банско; Прилежащи части: 12,51кв.м. - застр. площ общи части; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.14.1.45, 02676.11.14.1.43, Под обекта: 02676.11.14.1.34, Над обекта: 02676.11.14.1.51, 02676.11.14.1.50;

Административен адрес: гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.5, ап. АТ.40А

Описание по стар идентификатор:АТЕЛИЕ №40А, със застроена площ от 36,60кв.м., състоящ се от антре, кухненски бокс с трапезария и дневна, спалня, баня с тоалетна, разположен на пети етаж, на кота +10,65м., при съседи: двор, двор, ат.40Б, коридор и ат.39, КАКТО и съответстващите 12,51кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, разположен се в жилищна сграда, Апартаментен хотел с търговско наименование „Florimont heights”, изграден в парцел №011014, осма категория, находящ се в м. „Грамадето“ в землището на гр. Банско, с площ от 1500кв.м. по нотариален акт, 1488кв.м. по скица, Разрешение за строеж №364/06.11.2006г., издадено от гл.Архитект на общ. Банско, при граници по скица: имот №011043, имот №011046, имот №011044, а по нотариален акт : имот №12, имот №20, имот №15 и имот №44

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.11.14.1.44

Самостоятелния обект се намира на пети етаж /четвърти жилищен/ от пететажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Има изграден и функциониращ асансьор. Сградата се намира в съседство през улица с апартаментен комплекс „ЕМЕРАЛД“. Същата е с търговско наименование „ФЛОРИМОНТ ХАЙТС“. За сградата е издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №149 от 23.12.2008г. на общ. Банско. Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и входно антре. Апартамента е в добро общо състояние, без видими дефекти.

 

Начална цена 27 255лв./двадесет и седем хиляди двеста петдесет и пет лева/.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1477 от 13.04.2018г., акт 93, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№728 от 02.03.2020г., акт 123, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.09.2021г. до 17.00часа на 07.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР ГЕРЕВ МАХЛИЕВ с тел. За връзка: 0895/935583 – на длъжност поддръжка към фирма менажираща комплекса „ГРАНД ХОТЕЛС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД МАРКЕТИНГ“ ЕООД, на адрес:гр. Банско, м. „Грамадето“, ет.5, ап. АТ.40А.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ