ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО

Дата на публикуване: 19.11.2020 г. в 07:33 ч.

ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 1
Начална цена:
292748.00 лв.

Номер на публична продан:
0001052

Номер на изпълнително дело:
20197010400547

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Найден Геров", ет.1, шоуруум

Площ:
283.66 кв.м.

Срок:
от 20.11.2020 до 21.12.2020

Дата на отваряне:
22.12.2020 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-547-19-20.11.2020-21.12.2020-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 2
ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 3
ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 4
ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 5
ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 6
ПРОДАЖБА НА 283.66/454.40 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - ШОУРУУМ В ГР. БАНСКО - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400547 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „БАНСКО АДВЕНЧЪР“ ЕООД с ЕИК: 203344738.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

2). 283,66/456,40идеални части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.4494.1.38, представляващ: За обществено хранене, с площ: 456,40 кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.4494, в сграда: 02676.501.4494.1 по кадастралната карта на гр. Банско, обл. Благоевград; Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: 49,66 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.501.4494.1.5, 02676.501.4494.1.4, под обекта: 02676.501.4494.1.44, 02676.501.4494.1.42, 02676.501.4494.1.43, 02676.501.4494.1.46, 02676.501.4494.1.45, над обекта: 02676.501.4494.1.13, 02676.501.4494.1.14, 02676.501.4494.1.11, 02676.501.4494.1.12.

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“, ет.1, обект шоуроом

Описание по стар идентификатор:283,66/456,40идеални части от ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – ШОУРУУМ, находящ се в блок „В“ на първи жилищен етаж над партер, състоящ се от помещение със санитарен възел, със застроена площ от 456,40 кв.м., заедно с прилежащите на апартамента идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 49,66 кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, който шоу роом се състои от: помещение със санитарен възел, при граници: юг – улица, запад – УПИ I(първи), север – коридор, стълбищна клетка, съгласно одобрен архитектурен проект апартамент №3В1 с административен номер А3В, съгласно одобрен архитектурен проект апартамент №6В2 с административен номер в6в, изток – корпус С, който шоуруум се намира в Комплекс от апартаменти – блок „В“, изграден върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II-3212, с площ от 2490,00 кв.м., от квартал 302 по плана на гр. Банско, който имот е при условията на свързано застрояване със съседния УПИ I-3212, при съседи на имота: УПИ I-3212, и от три страни улици.

Подробно описание на САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.501.4494.1.3: Самостоятелният обект представлява едно еднообемно помещение, като частично ограждащите стени от североизток са премахнати, като към обекта са присъединени допълнителни площи. Обектът се състои от търговска зала с под гранитогрес, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Има изградена и функционираща Ел. инсталация. Входа към самостоятелния обект е от югозапад, като е оформено допълнително предверие извън контура на сградата. Входна врата – алуминиева, автоматична.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 292 748лв./двеста деветдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека в полза на взискателя по делото „АЛЕК СТРОЙ АН” ЕООД с ЕИК:202510000, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №3434 от 16.06.2009г., акт №172, том І и Подновяване на Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №1346 от 05.04.2019г., акт №5, том IІ; 2. Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №1491 от 27.03.2009г., акт №65, том І; 3. Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №1562 от 18.04.2013г., акт №41, том І; 4. Цесия, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №1324 от 08.04.2016г., акт №37, том І; 5. Цесия, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №1965 от 19.05.2016г., акт №53, том І; 6. Учредяване на право на ползване, вписанo във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №2416 от 30.06.2017г., акт №169, том VIІ; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4466 от 27.10.2014г., акт 11, том VІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.11.2020г. до 17.00часа на 21.12.2020г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.12.2020г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „БАНСКО АДВЕНЧЪР“ ЕООД с ЕИК: 203344738 чрез управителя ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИНЕВ, с тел. за призоваване: 0885/056582, 0888/350345, на адрес: гр. Банско, ул. „Найден Геров“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ