ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 17.12.2020 г. в 10:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
25600.00 лв.

Номер на публична продан:
0001054

Номер на изпълнително дело:
20207010400988

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Струмско център" №29, вх.Б, ет.6, ап.17

Площ:
39.00 кв.м.

Срок:
от 18.12.2020 до 18.01.2021

Дата на отваряне:
19.01.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП НА ДЕЛБЕН ИМОТ-988-20-18.12.2020-18.01.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400988 на делбен недвижим имотсобственост на съделителите:ЦАНКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА и НИКОЛА ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.629.129.3.17, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 39,00 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 629, в поземлен имот: 04279.629.129, в сграда: 04279.629.129.3 по кадастралната карта на гр.Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 04279.629.129.3.18, 04279.629.129.3.16, под обекта: 04279.629.129.3.14, над обекта: 04279.629.129.3.20, ведно с прилежащото избено помещение №17, с полезна площ 5,93 кв.м., и 3,2519% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Струмско център“ №29, вх.Б, ет.6, ап.17

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №17 на етаж 6, в жилищна сграда блок №29, вход Б, построена върху държавна земя, комплекс „Струмско – ц“, състоящ се от една стая и кухня, със застроена площ от 39,70 кв.м., с прилежащото избено помещение №17, с полезна площ 5,93 кв.м., с 3,2519% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото; при съседи на жилището: изток – двор, запад – стълбищна клетка и ап.18, север – ап.16, юг – ап.18; съседи на избеното помещение: изток – мазе №16, запад – двор, север – калкан, юг – коридор.

 

Начална цена 25 600лв./двадесет и пет хиляди и шестстотин лева/

 

Върху недвижимите имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград; 2. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2383 от 13.06.2019г., акт 148, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 18.12.2020г. до 17.00часа на 18.01.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 19.01.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имотите, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес:гр. Благоевград, ж.к. „Струмско център“ №29, вх.Б, ет.6, ап.17. Телефон за контакт при оглед на имота: 0897/871271 - ЦАНКА ИВАНОВА ФИЛИПОВА и 0897/634138 - НИКОЛА ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ