ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 14.01.2021 г. в 10:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
24000.00 лв.

Номер на публична продан:
0001055

Номер на изпълнително дело:
20207010400817

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ж.к. "Спартак" №8, вх.Б, ет.5, ап.15

Площ:
55.00 кв.м.

Срок:
от 12.01.2021 до 12.02.2021

Дата на отваряне:
15.02.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-817-20-12.01.2021-12.02.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400817 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: СНЕЖАНА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.302.6221.4.39, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 55,00кв.м., Брой нивана обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 302, в поземлен имот: 65334.302.6221, в сграда: 65334.302.6221.4, по кадастралната карта на гр. Сандански. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.302.6221.4.38, Под обекта: 65334.302.6221.4.36, Над обекта: 65334.302.6221.4.39

Административен адрес:гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, бл.№8, вх.Б, ет.5, ап.15

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ №15, вх.Б, на пети етаж, находящ се в жилщна сграда бл.№8 в ж.к.“Спартак“, по сега действащия план на гр. Сандански, който е идентичен с бл.№26 в ж.к. „Спартак“ по стария план на гр. Сандански, състоящ се от дев стаи и кухня, със застроена площ от 54,51кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3, със застроена площ от 3,34кв.м., ВЕДНО с 2,0598%ид.ч. От общите часи на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – двор, север – двор, юг – стълбищна клетка и ап.№14 на НАДКА ДОНЧЕВА, и при съседи на избеното помещение: изток – мазе №2 на ИВАН ХАРАЛАМПИЕВ ИВАНОВ, запад – мазе №4 на ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ НАСКОВ, север двор, юг – коридор.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.302.6221.4.39: Апартаментът се състои от коридор, дневна, преходна спалня с тераса, санитарен възел, кухня и втора спалня с тераса. В дневната – настилка мокет, стени – тапети, таван – шпакловка. Коридор – надстилка – таракот, стени – тапети, таван – шпакловка и постно боядисване. Преходната спалня – с настилка мокет, стени – тапети, таван – шпакловка и постно боядисване. Терасата към преходната спалня – настилка от мозайка, стени – шпакловка. Кухнята – е с под теракота, стени – тапети, таван – шпакловка и постно боядисване, на места обрушена. Санитарен възел – настилка – мозайка, стени – блажна боя – на места – обрушена, таван – шпакловка и постно боядисване. Втората спалня – е с настилка мокет стени – тапети, таван – шпакловка и постно боядисване. Терасата към втората спалня е с под мозайка и поставена алуминиева дограма. Има изградена и функционираща Ел. и ВиК инсталация. Интериорните врати – дървени , шпервани, Входна врата – дървена. Сградата, в която се намира апартамента е осем етажна, конструкция ЕПЖС с изграден и функциониращ асансъор. Блока е саниран с топлоизолация и минерална мазилка. Покривът е плосък с хидроизолация. Входна врата – алуминиева. Общите части – настилка мозайка, парапет метален с дървена ръкохватка. Стените – цокъл от блажна боя и шпакловка и латекс, таваните – шпакловка и латекс. Апартаментът са нуждае от ремонт.

 

Начална цена 24 000лв./двадесет и четири хиляди лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№173 от 09.02.2005г., акт 22, том І; 2. Договорна ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2675 от 16.10.2006г., акт 106, том ІІ; 3. Подновяване на Договорна ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2477 от 11.10.2016г., акт 285, том І; 4.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2322 от 21.10.2020г., акт 94, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 12.01.2021г. до 17.00часа на 12.02.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.02.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РОСЕН НИКОЛОВ ПАНАЙОТОВ – съпруг на длъжника по делото: СНЕЖАНА АТАНАСОВА ПАНАЙОТОВА, с тел. за призоваване: 0878/476133, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ