ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 01.02.2021 г. в 16:24 ч.

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
12362.00 лв.

Номер на публична продан:
0001056

Номер на изпълнително дело:
20137010401184

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Дойран" №8

Площ:
12.64 кв.м.

Срок:
от 02.02.2021 до 02.03.2021

Дата на отваряне:
04.03.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1184-13-02.02.2021-02.03.2021-GARAJ-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010401184 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ съпружеска имуществена общност между ипотекарните длъжници: АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ и съпругата му: ВИОЛЕТА АВРАМОВА СТОЯНОВСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ГАРАЖ №8 със застроена площ от 12,64кв.м., находящ се на кота -2,20м в жилищната сграда, изградена чрез Жилищно строителна кооперация “Домостроител - I”. в ж.к. „Освобождение”, която е построена на строително петно №54, в квартал №2 съгласно Заповед за отстъпено право на строеж №878/23.11.1989г. на ОбНС - Благоевград и Разрешение за строеж №457-1/30.11.1989г. на ОбНС Благоевград, а съгласно Акт за узаконяване №87 от 21.02.200. на Община Благоевград - в урегулиран поземлен имот XIV, планоснимачен номер 7052, в квартал 17 по плана на IV-ти микрорайон на гр. Благоевград при съседи на гаража: югозапад - калкан, северозапад - мазе №8, североизток - гараж №7, югоизток –двор, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Дойран“ №8, ет.0

Подробно описание на ГАРАЖ №8:Гаражът е с под циментова замазка, стени – стоманобетонни, таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Гаражна врата – метална. Гаражът граничи с Мазе №8, което е било собственост на длъжниците, a /понастоящем Мазето е собственост на “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД, придобито с Постановление за възлагане, вписано в Служба по вписванията Благоевград с вх.рег.№3637 от 29.07.2015г., акт №136, том XIIІ/, като между тях няма изградена преградна стена и представлява едно общо помещение.

Забележка: Гаражът не е заснет и не е отразен на Кадастралната карта съгласно ЗКИР, поради което за него няма издадена схема и купувачът следва да го заснеме за собствена сметка.

 

Гореописаният обект се намира в пететажна масивна жилищна сграда с тавански етаж с гаражи и пет жилищни етажа. Сградата се намира в ж.к. „Освобождение“. Сградата е изградена съгласно Разрешение за строеж №457-1 от 30.11.1989г.на Главния архитект на ОбНС Благоевград. Същата е заснета в кадастралната карта с идентификатор:04279.601.296.19.

 

Начална цена 12 362лв./дванадесет хиляди триста шестдесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№1155 от 26.04.2006г., акт 31, том ІІ, и Подновяване на Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№1673 от 22.04.2016г., акт №234, том І в сл. по вписванията гр. Благоевград 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5052 от 29.11.2013г., акт 17, том ІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 02.02.2021г. до 17.00часа на 02.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.03.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РУМЯНА ЯНЕВА ПАНЧЕВА – сестра на длъжника АЛЕКСАНДЪР ЯНЕВ СТОЯНОВСКИ с тел. за призоваване: 0878/844089, на адрес:гр. Благоевград, ул. „Дойран“ №8, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ