ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 04.03.2021 г. в 08:46 ч.

ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
108814.00 лв.

Номер на публична продан:
0001057

Номер на изпълнително дело:
20207010400818

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "5-ти Октомври" №12

Площ:
113.00 кв.м.

Срок:
от 04.02.2021 до 04.03.2021

Дата на отваряне:
05.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН-818-20-04.02.2021-04.03.2021-1.pdf

ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖНА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА КЪЩА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400818 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: КОСТАДИН ПЕТРОВ ЕРИНИН и ЕЛЕНА МАРКОВА ЕРИНИНА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.1117, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 616,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр.Банско. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1117, квартал: 66, парцел: VI.Съседи:02676.501.1115; 02676.501.1116; 02676.501.4185; 02676.501.1118; 02676.501.1119; 02676.501.1113; 02676.501.4090, който по документ за собственост представлява,

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI, планоснимачен номер 1117, квартал 66, по плана на гр. Банско, обл. Благоевград, целият с площ от 615кв.м. /по скица от техническа служба гр. Банско/, при съседи на имота: ЛАЗАР ХАДЖИВАКАНЕВ, МИХАИЛ ПЕТАКЕВ, ИВАН ДРАГОСИНОВ и улица;

Адрес на поземления имот: гр. Банско, ул. „5-ти Октомври“ №12

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.1117: Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотна граници в незастроената част е изградена ажурна ограда от каменна зидария на Н=1,00м., а останалата част до Н=2,00м. от изток от към улица е от дървена, а в другите части ажурна – частично телена мрежа, частично дървена. Частично в имота са изградени вътрешни обслужващи алеи и зелени площи а в останалата част от имота е обработваем. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В имот е изградена двуетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, гараж и помощни сгради. Същият се намира в ЦГЧ на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до имота се осъществява от ул. „5-ти Октомври“. Същият се намира на около двеста метра южно от пешеходната улица на града.

 

2. ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, находящ се в двуетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж с идентификатор: 02676.501.1117.1, с площ от 113,00кв.м., Брой етажи: 3, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.1117, по кадастралната карта на гр.Банско. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1117, квартал: 66, парцел: VI.Съседи: 02676.501.1115; 02676.501.1116; 02676.501.4185; 02676.501.1118; 02676.501.1119; 02676.501.1113; 02676.501.4090

Административен адрес: гр. Банско, ул. „5-ти Октомври“ №12

Подробно описание на Първи жилищен етаж: Самостоятелния обект, представлява първи етаж от двуетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетони пояси и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени, частично с пръскана мазилка, частично варова мазилка и фасадна боя. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна и е с под – по площадка – венецианска мозайка, по стъпала – мозайка. Стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция. Входна врата – дървена. По данни на длъжника сградата е изградена през 1976г. жилищният етаж се състои от дневна, кухня, две спални, баня, тоалетна, входно антре, коридор и две тераси, едната от юг с достъп от едната спалня и дневната и другата с достъп от спалнята от изток. Дневната и двете спални са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично дневната по стени – облицовка от ПДЧ – плоскости. Кухнята е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Входното антре и коридора са с под – дървено дюшеме, стени на Н=2,00м. – дървена обшивка, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Банята е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Тоалетната е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Двете тераси са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция. На етажа има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – на дневната, банята и кухнята – ПВЦ, на двете спални – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани. Жилищният етаж е в добро общо състояние без видими дефекти.

Забележка: Първи жилищен етаж не е заснет и няма идентификатор като самостоятелен обект в сграда.

 

Начална цена 108 814лв./сто и осем хиляди осемстотин и четиринадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4180 от 17.10.2005г., акт №159, том II и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4263 от 14.10.2015г., акт №78, том IV в сл. по вписванията гр. Разлог 2. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3757 от 22.10.2020г., акт 121, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 04.02.2021г. до 17.00часа на 04.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.03.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ЕРИНИН с тел. за призоваване: 0888/217120, на адрес:гр. Банско, ул. „5-ти Октомври“ №12 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ