ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО

Дата на публикуване: 11.02.2021 г. в 16:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 1
Начална цена:
15302.00 лв.

Номер на публична продан:
0001058

Номер на изпълнително дело:
202097010400719

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Старчево

Адрес:
общ. Петрич, Стопански двор

Площ:
2301.00 кв.м.

Срок:
от 12.02.2021 до 12.03.2021

Дата на отваряне:
15.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-719-09-12.02.2021-12.03.2021-IMOTI STARCHEVO-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 2
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 3
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 4
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 5
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 6
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 7
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ - СТОПАНСКИ ДВОР В С. СТАРЧЕВО - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400719 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници:ТОДОР ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ и съпругата му ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1).Поземлен имот с идентификатор: 69119.6.166, Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За стопански двор, Категория на земята при неполивни условия: 0, с площ от 2 301кв.м., ЕКАТТЕ: 69119, в кадастрален район: 6, по кадастралната карта на село Старчево, общ. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000166, Съседи: 69119.6.474; 69119.6.465; 69119.6.477; 69119.8.244; 69119.6.454; 69119.888.9901

Адрес на поземления имот: землището на с. Старчево, общ. Петрич

Описание по стар идентификатор:СТОПАНСКИ ДВОР, представляващ имот №000166 с площ от 2.300дка., находящ се в землището на с. Старчево, общ. Петрич, при съседи: имот №000454 – стопански двор на Държавна собственост, имот №000463 – стопански двор на Държавна собственост, имот №000462 – стопански двор на Тодор Запрев Трампов и др., имот №000469 – стопански двор на Държавна собственост и имот №000433 – населено място на Общинска собственост.

 

Начална цена 15 302лв./петнадесет хиляди триста и два лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза на “ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№213 от 08.02.2006г., акт№23, том І; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Ал.Цанковски с рег.№701, вписана в службата по вписвания гр.Петрич с вх.рег.№11от11.01.2010.,акт№5,том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№796, в полза на Марян Димитров Златков вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1881 от 04.11.2009г., акт№122, том І; 4. Наложена Възбрана в полза на Александър Христов Асенов вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№3009 от 17.12.2008г., акт№155, том І; 5. 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№7450 от 12.01.2016г., акт№7, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 12.02.2021г. до 17.00часа на 12.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.03.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с ТОДОР ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ и съпругата му ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА с тел. за призоваване: 0889/586359, на адрес: с. Старчево, общ. Петрич.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ