ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО

Дата на публикуване: 29.06.2021 г. в 18:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 1
Начална цена:
32603.00 лв.

Номер на публична продан:
0001059

Номер на изпълнително дело:
20097010400719

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Старчево

Адрес:
общ. Петрич, Стопански двор

Площ:
1700.00 кв.м.

Срок:
от 30.06.2021 до 30.07.2021

Дата на отваряне:
02.08.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-719-09-30.06-2021-30.07.2021-STOP.DVOR-8.pdf

ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 2
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 3
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 4
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 5
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 6
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 7
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 8
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 9
ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТ - ПАРЦЕЛ И СУШИЛНЯ В С. СТАРЧЕВО - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400719 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници:ТОДОР ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ и съпругата му ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 69119.6.138, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: За стопански двор. Категория на земята при неполивни условия: 0 с площ от 1 700кв.м., ЕКАТТЕ: 69119, в кадастрален район: 6, по кадастралната карта на село Старчево, общ. Петрич. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 000138. Съседи: 69119.6.474; 69119.6.192

Адрес на поземления имот: с. Старчево, общ. Петрич

Описание по стар идентификатор: СТОПАНСКИ ДВОР, представляващ имот №000138 с площ от 1.700дка., находящ се в землището на с. Старчево, общ. Петрич, при съседи: имот №000192 – стопански двор на Държавна собственост и имот №000469 – стопански двор на Държавна собственост, ВЕДНО с построената в имота ТЮТЮНЕВА СУШИЛНЯ.

Подробно описание на Сушилнята: Сградата е двуетажна, масивна със стоманобетонна конструкция от греди, колони и пояси и тухлени външни оградни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен, дървен с керемиди в лошо общо състояние с течове. Външните стени са изпълнени с варова мазилка, частично – обрушена. На първо ниво в сградата са изградени от югоизток – две метални-портални врати и метална врата. От югозапад са монтирани два метални входни врати. Дограмата на сградата е еднокатна дървена – силно дефектирала. В сградата няма Ел. и ВиК мрежи. На първо ниво в югозападната част със самостоятелен вход от югоизток са обособени две помещения с под – дървено дюшеме – дефектирало, стени и таван – варова мазилка, частично обрушена, останалата част на сградата на първо ниво от североизток е изградено едно еднообемно помещение и е с под от плочи от инертни материали – силно дефектирали. Стени – варова мазилка, частично – обрушена. Таван – дървен гредоред. Достъпът до второ ниво се осъществява по дървена еднораменна стълба, изградена в югозападната част на сградата, в много лошо общо състояние. Второто ниво се състои от две помещения с под – дървено дюшеме, стени и таван – в югозападната част – варова мазилка, силно обрушена, в североизточното помещение по стени варова мазилка – силно обрушена, таван – дървена покривна конструкция, частично дефектирала. Сградата е в лошо общо състояние с течове, видими пукнатини по тухлени стени дефекти по дървения гредоред. По данни на длъжника сградата е изградена през 1960г. при огледа на място се установи, че сградата не е заснета в кадастралната карта. Същата при замерване на място е със застроена площ от 440,00кв.м.

 

Начална цена 32 603лв./тридесет и две хиляди шестстотин и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека в полза на “ ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№213 от 08.02.2006г., акт№23, том І; 2.Възбрана наложена от ЧСИ Ал.Цанковски с рег.№701, вписана в службата по вписвания гр.Петрич с вх.рег.№11от11.01.2010.,акт№5,том І; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№796, в полза на Марян Димитров Златков вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№1881 от 04.11.2009г., акт№122, том І; 4. Наложена Възбрана в полза на Александър Христов Асенов вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№3009 от 17.12.2008г., акт№155, том І; 5. 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№7450 от 12.01.2016г., акт№7, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 30.06.2021г. до 17.00часа на 30.07.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 02.08.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с ТОДОР ИЛИЕВ ШАРЛАНДЖИЕВ и съпругата му ЕЛЕОНОРА КИРИЛОВА ШАРЛАНДЖИЕВА с тел. за призоваване: 0889/586359, на адрес: с. Старчево, общ. Петрич.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ