ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН

Дата на публикуване: 12.02.2021 г. в 17:27 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 1
Начална цена:
32050.00 лв.

Номер на публична продан:
0001060

Номер на изпълнително дело:
20197010400496

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Дъбница

Адрес:
общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. "Първа" №17

Площ:
580.00 кв.м.

Срок:
от 15.02.2021 до 15.03.2021

Дата на отваряне:
16.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-496-19-15.02.2021-15.03.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. ДЪБНИЦА, ОБЩ. ГЪРМЕН - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400496 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: КРАСИМИР АСЕНОВ УСТОВ и ФИДАНКА МИТКОВА УСТОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел VIII/осми/, имот планоснимачен №266 /двеста шестдесет и шести/ от квартал 23/двадесет и трети/ по сега действащия дворищно – регулационен план на село Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, с площ за урегулирания парцел от около 580/петстотин и осемдесет/ квадратни метра, ВЕДНО с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 97,44/деветдесет и седем цяло и четиридесет и четири стотни/кв.м. и разгъната площ от 194,88/сто деветдесет и четири цяло и осемдесет и осем стотни/кв.м., при съседи на парцела: Халил Халилов, Тодор Герашев, общински имоти и улица.

Адрес на имота: с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ №17

Подробно описание на ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА:Сградата е двуетажна, масивна със стоманобетонни пояси на първо и второ ниво и частична бетонна плоча на първо ниво и изградената от изток тераса на второ ниво и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са на тухлена зидария. Входна врата – алуминиева. Достъпът до сградата към първо ниво се осъществява от изградената пристройка от източната част на сградата. Стълбищната клетка е еднораменна и е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,00м., частично с облицовка от ПВЦ плоскости, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет – плътна тухлена зидария с дървена ръкохватка. Достъпът до второ ниво се осъществява по дървена еднораменна стълба от входното антре на първо ниво. Дограма на сградата, на първо ниво – ПВЦ, на второ ниво – еднокатна дървена, на стаята от югозапад – двукатна дървена. Вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна на първо ниво – алуминиева. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. По данни на длъжника сградата е изградена през 1966г., за което е издадено Удостоверение за търпимост на ОА – Гърмен с изх.№08-14-2315 от 29.05.2007г.

На първо ниво сградата се състои от: две стаи, кухня, кухненски бокс, изграден под терасата на пристройката, баня с тоалетна и входно антре. Кухнята и двете стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Кухненския бокс е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, частично обрушена. В кухненския бокс има изградена бетонна мивка, облицована с фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Входното антре е с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени на Н=2,00м. – облицовка с ПВЦ плоскости, частично дефектирали.

На второто ниво сградата се състои от: три стаи, входно антре и две тераси, едната от източната страна на сградата над пристройката, а другата към стаята от югозапад. Трите стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входното антре е с под – дървено дюшеме, стени на Н=2,00м. – облицовка от ПВЦ плоскости, а останалата част – тапети, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс с дефекти. Двете тераси са с под – обикновена мозайка, парапет – декоративни бетонови отливки, терасата към стаята от югозапад е със стани и таван – варова мазилка и латекс. Мазето се състои от две обособени помещения с преддверие. Всички помещения са с под – циментова замазка, помещението от югозапад – бетонови плочки, стени – варова мазилка, частично обрушена, таван – дървен гредоред, в преддверието – бетонна плоча. Има изгрдена Ел. инсталация. Врати – дървени.

 

Начална цена 32 050лв./тридесет и две хиляди и петдесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1825 от 13.06.2007г., акт 169, том I, и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2188 от 10.05.2017г., акт 108, том I, в сл. по вписванията гр. Гоце Делчев; 2.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1548 от 18.06.2009г., акт 40, том I;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 15.02.2021г. до 17.00часа на 15.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участват могат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BICFINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.03.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КРАСИМИР АСЕНОВ УСТОВ и ФИДАНКА МИТКОВА УСТОВА с тел. за призоваване: 0896/322484, на адрес:с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград, ул. „Първа“ №17.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ