ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА

Дата на публикуване: 18.02.2021 г. в 17:20 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 1
Начална цена:
96229.00 лв.

Номер на публична продан:
0001061

Номер на изпълнително дело:
20207010400994

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Гоце Делчев" №33

Площ:
412.00 кв.м.

Срок:
от 19.02.2021 до 19.03.2021

Дата на отваряне:
22.03.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-994-20-19.02.2021-19.03.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ИЗГРАДЕНАТА В ИМОТА ДВУЕТАЖНА КЪЩА  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400994 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: РАДКО ЛАЗАРОВ ПИРИШАНЧИН и съпругата му длъжник по делото/дала съгласие/: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИРИШАНЧИНА и третото лице: АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ПИРИШАНЧИНА/с внесена искова молба, вписана с Дв.вх. Рег. №1111 от 27.03.2017г., акт №74, том 1 oт 2017г.в Службата по вписвания – гр. Разлог/,

предмет на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3142 от 17.05.2007г., акт 184, том I; Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1070 от 09.03.2009г., акт 47, том I; Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1549 от 26.04.2017г., акт 28, том II; Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№800 от 06.03.2019г., акт 126, том I, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД с ЕИК: 000694959.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 02676.501.2089, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 412,00кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. Банско. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 2089; квартал: 8, парцел: XIV;Съседи:02676.501.2088; 02676.501.2083; 02676.501.2082; 02676.501.2090; 02676.501.4452; 02676.501.1371

Адрес на поземления имот: гр. Банско, ул. „Гоце Делчев“ №33

Описание по стар идентификатор: ДВОРНО МЯСТО, представляващо парцел XIV, квартал 8 по плана на гр. Банско, действал към датата на подписване на документа за собственост, е идентичен съгласно Удостоверение за идентичност с изх.№00-АБ-453/22.08.2008г. На Общинска администрация гр. Банско с УПИ XIV, планоснимачен №2089 по действащия план на гр. Банско, одобрен със Заповед №240/1990г. На кмета на Общ. Банско и е с площ от 410,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ XV с ПЛ. №1371, УПИ VII с пл.№2082, УПИ VIII с пл.№2083 и УПИ XIII с пл.№2088, всички в квартал 8;

 

2. Сграда с идентификатор: 02676.501.2089.1, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Брой етажи: 2, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с площ от 70,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.2089, по кадастралната карта на гр.Банско, номер по предходен план: 2089; квартал: 8, парцел: XIV Съседи: 02676.501.2088; 02676.501.2083; 02676.501.2082; 02676.501.2090; 02676.501.4452; 02676.501.1371

Адрес на сградата: гр. Банско, ул. „Гоце Делчев“ №33

Описание по стар идентификатор: ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ съгласно Удостоверение изх.№94-01-4384/24.02.2009г. на Общинска администрация гр. Банско с площ от 68,00кв.м. и разгъната застроена площ от 136,00кв.м. разположена в западната част на УПИ XIV с пл. №2089, по плана на гр. Банско действал към датата на подписване на документа за собственост, е идентичен съгласно Удостоверение за идентичност с изх.№00-АБ-453/22.08.2008г. На Общинска администрация гр. Банско с УПИ XIV, планоснимачен №2089 по действащия план на гр. Банско, одобрен със Заповед №240/1990г. На кмета на Общ. Банско и е с площ от 410,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ XV с ПЛ. №1371, УПИ VII с пл.№2082, УПИ VIII с пл.№2083 и УПИ XIII с пл.№2088, всички в квартал 8, която сграда е с административен адрес, съгласно Удостоверение изх.№94-01-4294/09.02.2009г. - гр. Банско, ул. „Гоце Делчев“ №33

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 02676.501.2089.1: Сградата е двуетажна, масивна със стоманобетонни греди и плочи, на първо и второ ниво и дървен гредоред на последното ниво /подпокривно/ и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна, към тавана – дървена, с под по площадки на първо ниво – теракота а останалата част – дървено дюшеме, стени на Н=1,00м. – обшивка от шперплат, а останалата част и тавана – варова мазилка. Входна врата – дървена. Първо ниво се състои от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от кухнята. Всички стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка, в кухнята, частично по стени – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,40м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка.Терасата е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Парапет – плътна зидария. Същата е остъклена с ПВЦ дограма. Дограма – ПВЦ, на банята с тоалетна – дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани, на банята с тоалетна и терасата – дървени. Второто ниво се състои от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от кухнята. Всички стаи са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка, в кухнята на Н=1,50м. по стени – частично – дървена обшивка, частично – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка.Терасата е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Парапет – метален, ажурен. Дограма – ПВЦ, на банята с тоалетна, на кухнята от североизток и стаята от югоизток – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани, на банята с тоалетна и терасата – дървени. По данни на длъжника сградата изградена през 1970г. Мазето се състои от едно зиминично помещение и е с под – циментова замазка, стени - каменна зидария, таван – бетонна плоча. Има изградена Ел. инсталация. Врата от към стълбищната клетка – дървена. Сградата е в добро общо състояние, без видими дефекти.

 

Начална цена 96 229лв./деветдесет и шест хиляди двеста двадесет и девет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3142 от 17.05.2007г., акт 184, том I; 2. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1070 от 09.03.2009г., акт 47, том I; 3. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1549 от 26.04.2017г., акт 28, том II; 4. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№800 от 06.03.2019г., акт 126, том I, в сл. по вписванията гр. Разлог; 5. Искова молба, вписана с Дв. вх. Рег. №1111 от 27.03.2017г., акт №74, том 1 oт 2017г.в Службата по вписвания – гр. Разлог; 6. Съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот на НИКИФОР МИНКОВ – съдия при Разложки районен съд от 01.04.1977г., акт№86, том I, дело 179 от 1977г., вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №121 от 01.04.1977г., том 62, стр. 100 – третото лице АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ПИРИШАНЧИНА е със запазено право на ползване доживот на Приземния етаж; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр.Разлог с вх.рег.№4401 от 26.11.2020г. ,акт№156, том 2; 8. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр.Разлог с вх.рег.№714 от 21.03.2011г. ,акт№110, том 1;

За Поземления имот: 8. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2934 от 16.11.2004г., акт 52, том 2; 9. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4816 от 24.11.2005г., акт 11, том 3; 10. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№5688 от 16.10.2006г., акт 184, том 2; 11. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4601 от 04.11.2014г., акт 199, том 2; 12. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4688 от 06.11.2015г., акт 143, том 4; 13. Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№3682 от 16.09.2016г., акт 96, том 3;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.02.2021г. до 17.00часа на 19.03.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА “ АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSFзадатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, след предварителна уговорка с ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПИРИШАНЧИНА с тел. За призоваване: 0885/443275,на адрес: гр. Банско, ул. „Гоце Делчев“ №33.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ