ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 18.03.2021 г. в 16:15 ч.

ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
3376.00 лв.

Номер на публична продан:
0001063

Номер на изпълнително дело:
20117010400663

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Зелендол

Адрес:
общ. Благоевград

Площ:
2382.00 кв.м.

Срок:
от 19.03.2021 до 19.04.2021

Дата на отваряне:
20.04.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-663-11-19.03.2021-19.04.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА 982/2382 ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ДРУГ ВИД ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В С. ЗЕЛЕНДОЛ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400663 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „СТИЛСТРОЙ” ООД с ЕИК: 101641501.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

982/2382 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 30702.77.21 с площ: 2382 кв.м., с ЕКАТТЕ: 30702, в кадастрален район: 77, по кадастралната карта на с. Зелендол, общ.Благоевград; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята: 0; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 077021;Съседи на поземления имот: 30702.77.34, 30702.77.22, 30702.77.54, 30702.77.43, 30702.50.35

Адрес на имота: с. Зелендол, общ. Благоевград, местност „Валого - краварник“

Описание по стар идентификатор: 982/2382 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Друга селскостопанска територия; целия с площ 2,382 дка, находяща се в местността „Валого – краварник“, в землището на с. Зелендол, с ЕКАТТЕ – 30702, Община Благоевград, съставляваща имот №077021, по картата на землището, при граници /съседи/: имот №000028 – път IV кл. на Община Благоевград, имот №000061 – Кравеферма на Държавен поземлен фонд – МЗГ, имот №077022 – Др.селскостопанска територия на ЕТ „Техника – Христо Бабанов, имот №000054 – пасище, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот №000043 – полски път на Община Благоевград.

 

Начална цена 3 376лв./три хиляди триста седемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5103 от 12.11.2020г., акт 184, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 19.03.2021г. до 17.00часа на 19.04.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.04.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЛАДИСЛАВ БЛАГОЕВ ИЛЧОВ с ЕГН: 9109110061 с тел. за призоваване:0876/747544, на адрес: с. Зелендол, общ. Благоевград, местност „Валого – краварник“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ