ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК

Дата на публикуване: 10.01.2022 г. в 16:43 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 1
Начална цена:
5845.00 лв.

Номер на публична продан:
0001070

Номер на изпълнително дело:
20187010400494

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Покровник

Адрес:
общ. Благоевград, м. "Над междата"

Площ:
500.00 кв.м.

Срок:
от 11.01.2022 до 11.02.2022

Дата на отваряне:
14.02.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-494-18-11.01.2022-11.02.2022-НИВА ПОКРОВНИК-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ПОКРОВНИК - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400494 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ собственост на длъжника: КРИСТИНА БОРИСОВА САМАРДЖИЕВА и РИЛКА БОРИСОВА АКШАРОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 57159.58.4, с площ: 500,00кв.м., ЕКАТТЕ: 57159, в кадастрален район: 58, по кадастралната карта на с. Покровник, общ.Благоевград; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 4; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 058004; Съседи: 57159.58.3, 57159.58.14, 57159.58.18 и 57159.57.517;

Адрес на имота: с. Покровник, общ. Благоевград, мест. „Над междата“

Описание по стар идентификатор: НИВА от 0,500 дка /нула дка и петстотин кв.м./, десета категория, местност „Над междата“, имот №058004 по плана на земеразделяне в землището на с. Покровник, при граници (съседи): имот №058005 – нива на Община ползвател, имот №000514 – полски път на общината; имот №058003 – пасище, мера на насл. на Яна Николова Давидкова и имот №058014 – полски път на общината.

Начална цена 5 845лв./пет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевградс вх.рег.№4564 от 15.10.2020г., акт 162, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 11.01.2022г. до 17.00часа на 11.02.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.02.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гпо местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ