ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 26.04.2021 г. в 17:34 ч.

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
9552.00 лв.

Номер на публична продан:
0001071

Номер на изпълнително дело:
20187010400494

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Ангел Кънчев" №4а, вх.4а, ет.1

Площ:
16.00 кв.м.

Срок:
от 27.04.2021 до 27.05.2021

Дата на отваряне:
28.05.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-494-18-27.04.25021-27.05.2021-ГАРАЖ 1.pdf

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400494 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ в режим на съсобственост между длъжниците: КРИСТИНА БОРИСОВА САМАРДЖИЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ – придобит по наследство и длъжника БОРЯНА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА – придобит по наследство /до размера на наследствения дял/.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.604.376.1.1, представляващ: Гараж в сграда, с площ: 16,00 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 604, в поземлен имот: 04279.604.376, в сграда: 04279.604.376.1 по кадастралната карта на гр.Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 04279.604.376.1.2, 04279.604.376.1.3; под обекта: няма; над обекта: 04279.604.376.1.4.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Ангел Кънчев“ №4а, вх.4а, ет.1

Описание по стар идентификатор: ГАРАЖ със застроена площ от 16кв.м. откъм стълбището, който гараж е при съседи: изток – жилище на Никола Самарджиев, запад – улица, юг – гараж на Никола Самарджиев и север – жилище на Никола Самарджиев,който гараж сенамира в триетажната жилищна сграда, състояща се от партерен етаж – два гаража и три стаи зад гаражите и три жилищни етажа, построена в Урегулиран поземлен имот III-трети, планоснимачен №5181 в квартал 82 по плана на V-пети микрорайон от 1981г., а по сега действащия план на гр. Благоевград представляващ Урегулиран поземлен имот III-трети, планоснимачен №5161, в квартал 82; при съседи на имота по скица: УПИ IX, пл.№1114 и УПИ II, пл.№5162, което жилище е със застроена площ 102,50кв.м., изградено в гореописания имот.

 

Начална цена 9 552лв./девет хиляди петстотин петдесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевградс вх.рег.№4563 от 15.10.2020г., акт 161, том І; 2. Възбрана наложена от ЧСИ Виолина Тозева, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№4218 от 07.10.2019г., акт 193, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 27.04.2021г. до 17.00часа на 27.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.05.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРЯНА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА с тел. за призоваване: 0888/340240, на адрес:гр. Благоевград, ул. „Ангел Кънчев“ №4а, вх.4а, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ