ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ

Дата на публикуване: 13.05.2021 г. в 18:40 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 1
Начална цена:
28486.00 лв.

Номер на публична продан:
0001074

Номер на изпълнително дело:
20207010401126

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Стефан Стамболов" №33, ет.4, ап.3 А 11

Площ:
77.28 кв.м.

Срок:
от 14.05.2021 до 14.06.2021

Дата на отваряне:
15.06.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1126-20-14.05.2021-14.06.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АПАРАТМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010401126 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ДИМИТЪР ИВАНОВ ЦИКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.301.2940.3.13, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 77,28кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 301, в поземлен имот: 65334.301.2940, в сграда: 65334.301.2940.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: мазе №9 с площ от 4,56кв.м. и съответните идални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.301.2940.3.12; 65334.301.2940.3.14, Под обекта: 65334.301.2940.3.10, Над обекта: 65334.301.2940.3.15; 65334.301.2940.3.16

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ №33, ет.4, ап.3 А 11

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част отАПАРТАМЕНТ №3 А 11 – среден със застроена площ от 77,28кв.м., построен на етап „груб строеж“, на четвърти жилищен етаж на кота +11,75м., при съседи на апартамента: стълбище, апартамент №3 А 12 и апартамент №3 А 10, ВЕДНО с МАЗЕ №9 със застроена площ от 4,56кв.м., при съседи на мазето: Мазе №10, Мазе №8 и коридор, изградена в сутерена на кота -2,60м., находящи се в жилищна сграда с магазини за промишлени стоки и офис, представляваща блок „С“, построена в УПИ III с пл. №2940, квартал 174, по плана на гр. Сандански, съгласно одобрен ПРЗ със Заповед №АБ-55/11.04.2006г. С площ за имота от 1 131кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ II, УПИ IV, КАТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

 

Начална цена 28 486лв./двадесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1180 от 13.05.2019г., акт 68, том І; 2.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№613 от 19.03.2019г., акт 34, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2033 от 15.09.2017г., акт 137, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 14.05.2021г. до 17.00часа на 14.06.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.06.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВО ИЛИЕВ ЦИКОВ с тел за призоваване:0877/392117, на адрес: гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ №33, ет.4, ап.3 А 11.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ