ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 14.09.2021 г. в 18:48 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
13703.00 лв.

Номер на публична продан:
0001075

Номер на изпълнително дело:
20197010400585

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Братя Иванови" №2

Площ:
457.00 кв.м.

Срок:
от 15.09.2021 до 15.10.2021

Дата на отваряне:
18.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-585-19-15.09.2021-15.10.2021-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА 1/6 (ЕДНА ШЕСТА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400585 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕВГЕНИЯ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/6(една шеста) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.174,Трайно предназначение на територията:Урбанизирана, Начин на трайно ползване:Средно застрояване /от 10 до 15м/, с площ от 457,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Предходен идентификатор, няма. Номер по предходен план: 5396; 9533, квартал: 117, парцел: 3; Съседи:04279.612.175; 04279.612.173; 04279.612.159

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови“ №2

Описание по стар идентификатор:1/6(една шеста) идеална част от ПАРЦЕЛ IX девети, планоснимачен №1857 – хиляда осемстотин петдесет и седми в кв. 117 – сто и седемнадесети по стария план на гр. Благоевград, а по новия план за II и III микрорайон, записан с планоснимачен №1857 – хиляда осемстотин петдесет и седми, парцел III-трети, в кв. 117 – сто и седемнадесети, целият неурегулиран от 590 – петстотин и деветдесет кв.м., а урегулиран от 615 – шестстотин и петнадесет кв.м., при съседи на целия: улица, блок „Балкан“, ЖСК „9 Септември“;

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.612.174: Поземленият имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници от север, изток и юг е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци. От запад същият граничи с ул. „Братя Иванови“. В незастроената част на имота от север е изградена вътрешна обслужваща алея, застлана с бетонни плочки. В останалата му част имотът е необработваем. В имотът има Ел. и ВиК мрежи. Мястото е транспортно достъпно. Достапът се осъществява от ул. „Братя Иванови“. В поземленият имот е изградена пететажна масивна жилищна сграда, която не е предмет на настоящия опис. Имотът се намира в ЦГЧ на гр. Благоевград, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Същият се намира в непосредствена близост през улица до блок „Лира“ и на около 300м. югоизточно от Първо РПУ.

 

Начална цена 13 703лв./тринадесет хиляди седемстотин и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5671 от 16.12.2019г., акт 69, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 15.09.2021г. до 17.00часа на 15.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 18.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Братя Иванови“ №2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ