ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 27.05.2021 г. в 17:26 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
57662.00 лв.

Номер на публична продан:
0001076

Номер на изпълнително дело:
20207010400605

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Катина и Никола Хайдукови" №72, вх.Б, ет.7, ап.28

Площ:
80.00 кв.м.

Срок:
от 28.05.2021 до 28.06.2021

Дата на отваряне:
29.06.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН - 605 - 2020 - за ПП от 28.05.2021г. до 28.06.2021г. - 1.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20207010400605 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: КИРИЛ БОЯНОВ АНГЕЛОВ и ХРИСТИНА ЗВОНКОВА ПОПОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.606.252.4.25, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 80,00 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 606, в поземлен имот: 04279.606.252, в сграда: 04279.606.252.4 по кадастралната карта на гр. Благоевград, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: Мазе №3; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.606.252.4.26, Под обекта: 04279.606.252.4.21, Над обекта: 04279.606.252.4.29

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №72, вх.Б, ет.7, ап.28

Описание по стар идентификатор: ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ, находящ се в гр. Благоевград, квартал 82, състоящ се от: две стаи, дневна, кухня и сервизни помещения, представляващ апартамент №28, етаж 7, блок ЕП 4, вх. Б, ВЕДНО с принадлежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №3, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.606.252.4.25: Самостоятелния обект се намира на седми етаж от осем етажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени на нивото на самостоятелния обект са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,2м. – шпакловка и блажна боя, а останала част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Входна врата – алуминиева. В сграда има изграден и функциониращ асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Благоевград в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско и средно застрояване. Сградата се намира в непосредствена близост, югозападно от закрития плувен басейн.

Апартамента се състои от: дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор, и две тераси, към кухнята от северозапад и към дневната от югоизток. Дневната и двете спални са с под – дъбов паркет, стени – шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Кухнята е с под – теракота, стени - шпакловка и тапети – частично дефектирали, таван – шпакловка и латекс. Банята и тоалетна са с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и блажна боя, силно обрушена в банята. Коридора е с под – теракота, стени – частично шпакловка и тапети, частично шпакловка и латекс, таван - декоративна гипсова мазилка. Терасата към кухнята е включена в обема на кухнята и е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата към дневната е с под – мозаечни плочи, стени – пръскана мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс, частично обрушена. Парапет – плътен, метален. В обекта има изградена Ел. инсталация. ВиК – демонтирана – до тапа. Дограма – ПВЦ. Входна врата – метална. Вътрешни врати – демонтирани и неналично. Апартамента е в задоволително общо състояние – за основен ремонт.

Начална цена 57 662лв./петдесет и седем хиляди шестстотин шестдесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№5213 от 18.12.2007г., акт 135, том V; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№5648 от 06.12.2017г., акт 147, том IV; 3.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3621 от 01.09.2020г., акт 128, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 28.05.2021г. до 17.00часа на 28.06.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 29.06.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХРИСТИНА ЗВОНКОВА ПОПОВА чрез адв. РАЙНА ВЕНЦИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА от АК – Благоевград /представя пълномощно/ с тел. за връзка: 0888/314948, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Катина и Никола Хайдукови“ №72, вх.Б, ет.7, ап.28.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ