ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. в 17:08 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 1
Начална цена:
117589.00 лв.

Номер на публична продан:
0001077

Номер на изпълнително дело:
20217010400181

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Добринище

Адрес:
ул. "Адам Трънка" №3

Площ:
88.00 кв.м.

Срок:
от 14.09.2021 до 14.10.2021

Дата на отваряне:
15.10.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-181-21-14.09.2021-14.10.2021-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА КЪЩА В ГР. ДОБРИНИЩЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400181 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДУМАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 21498.350.424, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м./ с площ от 604,00кв.м. ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 350, по кадастралната карта на гр. Добринище. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 106, квартал: 10, парцел: 13 Съседи: 21498.350.401; 21498.350.423; 21498.350.551; 21498.350.425

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Адам Трънка“ №3

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 21498.350.424: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока север. По имотни граници в незастроената част от изток е изградена плътна ограда на Н=1,00м. от югозапад по имотна граница е изградена ограда от телена мрежа на метални колци и бетонни ивични основи. В незастроената част на имота, частично са изградени вътрешни обслужващи бетонови алеи, а в останалата част имота е обработваем. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В имота са изградени две двуетажни масивни жилищни сгради, гараж и помощна сграда, всички на сключено застрояване. Същият се намира в широк център на гр. Добринище,в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до имота се осъществява от ул. „Адам Трънка“. Имота се намира в непосредствена близост през улица, южно от стадиона.

 

2. Сграда с идентификатор: 21498.350.424.1, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Брой етажи: 2, Брой самостоятелни обекти в сградата – няма данни, с площ от 88,00кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 350, в поземлен имот: 21498.350.424, по кадастралната карта на гр. Добринище. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 106, квартал: 10, парцел: 13 Съседи: 21498.350.401; 21498.350.423; 21498.350.551; 21498.350.425

Адрес на сградата: гр. Добринище, ул. „Адам Трънка“ №3

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 21498.350.424.1: Сградата е двуетажна, масивна с дървен гредоред и външни и вътрешни тухлени преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е двураменна, с под от нивото на терена до първо ниво – обикновена мозайка, а останалата част - дървена, стени – на Н=1,50м. – дървена обшивка, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс, към тавана – вървена обшивка. Входна врата – ПВЦ.

Първо ниво се състои от: две стаи, кухня, склад, баня с тоалетна и входно антре. Кухнята и стаята от югозапад са с под – дървено дюшеме, стени в кухнята – шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс, а в стаята – варова мазилка и латекс, тавана и двете помещения – шпакловка и латекс. Стаята от югоизток и входното антре са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Склада е с под – дървено дюшеме, стени и таван – шпакловка и латекс. Дограма – ПВЦ. Входна и вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна – алуминиева. Има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации.

Второто ниво се състои от: две стаи, кухня, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от входното антре от източната страна на сградата. Стаята от югозапад, кухнята и входното антре са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс, стаята от югоизток е с под – дървено дюшеме, стени – шпакловка и тапети, таван – декоративни ПВЦ – плоскости. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – варова мазилка и латекс. Терасата е с под – циментова замазка, стени и тавана – варова мазилка и латекс, парапет – метален, същата е остъклена с метална дограма. Дограма на двете стаи – ПВЦ, на кухнята и банята с тоалетна – алумининева. Входна и вътрешни врати – дървени, на банята с тоалетна – алуминиева. Мазето представлява две преходни помещения на Н=2,00м. – с под – циментова замазка, стени – каменна зидария, таван – дървен гредоред. Има изградена осветителна инсталация. Тавана представлява едно общо еднообемно – подпокривно пространство.

 

Начална цена 117 589лв./сто и седемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет лева/

 

Върху недвижимите имот има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№5668 от 08.10.2009г., акт89, том 2 и Подновяване на Договорна ипотека вписана с вх.рег.№4275 от 01.10.2019г., акт17, том 4, вписани в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3710 от 12.09.2014г., акт 175, том ІV; 3. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1314 от 22.03.2021г., акт 84, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.09.2021г. до 17.00часа на 14.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.10.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДУМАНОВА с тел. за призоваване: 0899/818773, на адрес: гр. Добринище, ул. „Адам Трънка“ №3.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ