ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 22.06.2021 г. в 17:17 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
32728.00 лв.

Номер на публична продан:
0001078

Номер на изпълнително дело:
20217010400185

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
кв. "Еленово" №38, вх.Б, ет.8, ап.23

Площ:
40.16 кв.м.

Срок:
от 23.06.2021 до 23.07.2021

Дата на отваряне:
26.07.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН-185-21-23.06.2021-23.07.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400185 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: СТЕЛИЯН РУМЕНОВ ИВАНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.4.14.23, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 40,16кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 626, в поземлен имот: 04279.626.4, в сграда: 04279.626.4.14, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Мазе №2 с площ от 3,70кв.м. и 1.4049%идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.626.4.14.22; 04279.626.4.14.24, Под обекта: 04279.626.4.14.20, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Благоевград, кв.“Еленово“ №38, вх.Б, ет.8, ап.23

Описание по стар идентификатор: Жилище №23, находящо се на осми етаж в жилищна сграда – блок №38, вх.“Б“, построен върху държавна земя в ж.к.“Еленово“ в гр. Благоевград, състоящо се от: една стая и кухня със застроена площ от 40,16кв.м., ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2, с площ от 3,70кв.м., както и 1.4049% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – стълбищна клетка и ап.№24, север – ап.№22 и от юг – ап.№24 и съседи на избеното помещение: изток – мазе №3, запад – мазе №1, север – коридор и от юг – калкан.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.4.14.23: Самостоятелния обект се намира на осми етаж от осем етажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,20м. – шпакловка и блажна боя, а останалата час и тавана – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен с дървена ръкохватка. Входна врата – алуминиева. В сградата има монтиран и функциониращ асансьор. Сградата се намира в ж.к. „Еленово“ в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроена предимно с жилищни сгради „средно и високо застрояване“. Сградата се намира на двеста метра южно от супермаркета в квартал и на двеста метра северно от Осмо Училище. Самостоятелния обект се състои от стая, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса от западната страна на обекта с достъп от кухнята и стаята. Стаята, кухнята и коридора са с под – циментова замазка, в кухнята и коридора – балатум, в стаята мокет – дефектирал, стени и таван – шпакловка и латекс, частично в кухнята по стени – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг. Терасата е с под – обикновена мозайка, стени – минерална мазилка, таван – покрив от ламарина на метална конструкция. Парапет – частично плътен от панелни пана, частично – ажурен с плътна част от панелни елементи на Н=0,50м. – а останалата част – метален, ажурен. В апартамента има изградени Ел. и ВиК инсталации. Същите по време на описа са със спряно подаване и не функционират. Дограма на стаята – ПВЦ, на кухнята – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани. Самостоятелния обект е в добро общо състояние, за ремонт. Мазето е с под – подложен бетон, стени – бетонни, таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата – дървена.

Начална цена 32 728лв./тридесет и две хиляди седемстотин двадесет и осем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека, вписана с вх.рег.№3075 от 22.07.2019г., акт 7, том 2, в Сл. по вписванията гр. Благоевград в полза на взискателя по делото;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№1814 от 25.03.2021г., акт 48, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 23.06.2021г. до 17.00часа на 23.07.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.07.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701 чрез ПЧСИ КИРИЛ АТАНАСОВ, като ключовете от гореописания недвижим имот ще се съхраняват в кантората, тел. за връзка: 073/831138, на адрес: гр. Благоевград, кв.“Еленово“ №38, вх.Б, ет.8, ап.23.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ