ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО

Дата на публикуване: 10.07.2021 г. в 15:28 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО - 1
Начална цена:
295236.00 лв.

Номер на публична продан:
0001080

Номер на изпълнително дело:
20117010400256

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. Грамадето

Площ:
7894.00 кв.м.

Срок:
от 12.07.2021 до 12.08.2021

Дата на отваряне:
13.08.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-256-11-12.07.2021-12.08.2021-POZEMLEN IMOT-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В ГР. БАНСКО - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20117010400256 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.17.147, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 7 894кв.м., ЕКАТТЕ:02676, в кадастрален район:17, по кадастралната карта на гр.Банско. Номер по предходен план: 017147, Съседи: 02676.17.58; 02676.17.57; 02676.17.1487; 02676.17.55; 02676.17.144; 02676.17.50; 02676.17.1491

Адрес на имота: гр. Банско, м. “ ГРАМАДЕТО ”

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТпланоснимачен №017147, находящ се в м. “ ГРАМАДЕТО ” в землището на град Банско, ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, който поземлен имот е с площ 7 894кв.м., с начин на трайно ползване: Друга селищна територия, при граници и съседи на поземления имот съгласно доказателствени документи: имот №017144 – Ливада на “ Матрик ” ЕООД; имот №017055 – Ливада на наследници на Елена Георгиева Обецанова, имот №017057 – Ливада на наследници на Никола Иванов Кехайов, имот №01758 – Ливада на наследници на Димитър Петров Цаков, имот №000484 – Полски път на Община Банско, имот№000491 – Канал на Община Банско, имот №017050 – Ливада на Георги Лазаров Дрънков, а съгласно актуална скица на имота: поземлен имот №55, улица №491, улица №484, улица №144, поземлен имот №57, поземлен имот №1 и поземлен имот №58, който имот е отреден за жилищно строителство със Заповед 01-37/31.02.2007г. на Кмета на община Банско., който имот е образуван чрез обединяването на следните имоти:

- ЛИВАДА с площ от 3,958дка., осма категория в м. “ ГРАМАДЕТО “, в землището на гр. Банско, представляваща имот №017053, при съседи, съгласно скица №Ф7078/20.02.2006г. на ОСЗГ – Банско: имот №017122 – ливада на Димитър Костадинов Слаев, имот №017111 – ливада на наследниците на Тодор Димитров Баханов, имот №10047 – ливада на наследниците на Тодор Димитров Баханов, имот №017055 – ливада на наследниците на Елена Георгиева Обецанова, имот №017057 – ливада на наследниците на Никола Иванов Кехайов, имот №017058 – ливада на наследниците на Димитър Петров Цаков и имот №000484 – полски път на Общ. Банско

- ЛИВАДА с площ 3,934 декара, осма категория, в местността “ГРАМАДЕТО” в землището на град Банско, представляваща имот №017122 по картата на землището на град Банско, при граници, съгласно, съгласно скица №Ф07077/20.02.2006г. – ОСЗГ Банско: имот №000491 – канал на Община Банско, имот №017050 – ливада на наследници на Георги Лазаров Дрънков, имот №017111 – ливада на наследници на Тодор Димитров Баханов, имот №017053 – ливада на наследници на Михаил Петров Цаков и имот №000484 – полски път на Община Банско

 

Начална цена 295 236лв./двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорнa ипотекa акт №179, том 2 от 18.07.2008г.вписанa в службата по вписвания гр. Разлог и Подновяване на Договорнa ипотекa,вписана с дв. вх. рег. №2783 от 04.07.2018г., акт №1, том 4 в службата по вписвания гр. Разлог; 2. Възбрана дв. вх. рег. №2277 от 25.07.2011г., акт №83, том 2, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 12.07.2021г. до 17.00часа на 12.08.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.08.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ БИ ДИ БИ 5 “ ЕООД с ЕИК: 175050858 чрез управителя: СВЕТОСЛАВ ГЕРГОВ ГЕРИЗОВСКИ с телза призоваване: 0887/248297, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ