ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА

Дата на публикуване: 15.07.2021 г. в 16:11 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 1
Начална цена:
25060.00 лв.

Номер на публична продан:
0001081

Номер на изпълнително дело:
20217010400184

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Гърмен

Адрес:
общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. "Десета" №45

Площ:
1380.00 кв.м.

Срок:
от 16.07.2021 до 16.08.2021

Дата на отваряне:
17.08.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-184-21-16.07.2021-16.08.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ В С. ГЪРМЕН, ВЕДНО С ПОСТОРЕНИТЕ В ПАРЦЕЛА КЪЩА И СТОПАНСКА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400184 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ АБАДЖИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел II, имот с планоснимачен номер 308, квартал 15, по действащия план на с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, утвърден със Заповед №2/1993г. На кмета на Общината, с площ за имота от 1 380,00кв.м., при съседи на имота по скица: от север – УПИ – парцел I с пл.№ 308, от изток – улица, от юг – улица и от запад – УПИ – парцел III с пл.№307, ВЕДНО с построените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 85,00кв.м., построена в югоизточната част на имота, при съседи: от изток – улица и от юг - улица и СТОПАНСКА СГРАДА със застроена площ от 30,00кв.м., построена в северната част на имота, при съседи: от север – УПИ I

Административен адрес: с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „ Десета“ №45

Подробно описание на Урегулиран поземлен имот – парцел II: Поземления имот е с неправилна форма, с денивелация – посока юг, югоизток. По имотна граница от североизток, частично е изградена ограда от телена мрежа на циментова колци, по имотна граница от югозапад, частично е изградена ограда от телена мрежа на метални колци. По имотна граница от югоизток, граничещо с улицата, частично е изградена бетонна подпорна стена. Имота не е обработваем, частично същият се е самозалесил с широколистна растителност. В непосредствена близост до имота има Ел. и ВиК мрежи. В имота в югоизточната му страна е изградена ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СРАДА. В североизточната му страна съществуват останки от разрушена сграда, като личи каменен зид по североизточната имотна граница. Имота е с административен адрес: ул. „ Десета“ №45 и се намира в източната част на селото в близост до къща за гости „ ГАРМЕН ХИЛС“ и е в посока на старото село и старата църква.

Подробно описание на Двуетажна полумасивна жилищна сграда със застроена площ от 85,00кв.м.: Жилищната сграда е двуетажна, полумасивна с конструкция от дървени колони, греди и паянти и частично каменна зидария на първо ниво и кирпичени тухли. Между първо и второ нива подът е дървен гредоред. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди в лошо общо състояние. Външните стени са изпълнени, частично с варова мазилка, частично с мазилка от кал. Входна врата – дървена – силно амортизирана. Дограма – еднокатна дървена – силно амортизирана. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна дървена стълба силно амортизирана. Ел. инсталация в лошо общо състояние, частично разрушена. ВиК инсталация – нефункционираща. Първо ниво се състои от: две стаи и вестибюл. Стаята от югоизток е повдигната на Н=0,50м. и е с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и постна боя, частично обрушена. Вестибюлът е с под – кирпичен, стени – частично варова мазилка, частично – зидария и постна боя в лошо състояние. Таван – дървен гредоред. Стаята от югозапад е с под – кирпичен, стени – варова мазилка, частично – фаянс, таван – дървен гредоред. Второ ниво се състои от вестибюл и три стаи. Двете стаи от североизток са с под – дървено дюшеме, стени варова мазилка, таван – варова мазилка – обрушени. Стаята от югозапад и вестибюлът са с под – дървено дюшеме, стени – тухлена зидария, таван – дървена покривна конструкция. Къщата е в много лошо общо състояние.

Подробно описание на Стопанска сграда със застроена площ от 30,00кв.м.: Посочената по документ за собственост стопанска сграда, находяща се в североизточната част на парцела е разрушена, като частично има остатък от каменна зидария по имотната граница на парцела.

 

Начална цена 25 060лв./двадесет и пет хиляди и шестдесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№3811 от 28.11.2007г., акт 9, том 3, и Подновяване на Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№6177 от 20.11.2017г., акт 124, том 2 в Сл. по вписванията гр. Гоце Делчев в полза на взискателя по делото; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№1142 от 23.03.2021г., акт 26, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 16.07.2021г. до 17.00часа на 16.08.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.08.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД, чрез ГЕОРГИ ГАВРИЛОВ – специалист проблемни активи, тел. за връзка: 0889/110447, на адрес: с. Гърмен, общ. Гърмен, обл. Благоевград, ул. „ Десета“ №45.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ