ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 19.09.2021 г. в 15:23 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
4785.00 лв.

Номер на публична продан:
0001086

Номер на изпълнително дело:
20217010400275

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Бачево

Адрес:
общ. Разлог, м. "Перивол"

Площ:
1806.00 кв.м.

Срок:
от 20.09.2021 до 20.10.2021

Дата на отваряне:
21.10.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-275-21-20.09.2021-20.10.2021-ПИ 02960.10.48-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400275 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ длъжниците, /придобит по наследство/: ЕМИЛ БОРИСОВ БЕЛИНЧЕВ, ЯНКА СЛАВЧОВА БЕЛИНЧЕВА и РОСА АТАНАСОВА ГАМИНЧЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 02960.10.48, Трайно предназначение на територията: Земеделски, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 9 с площ от 1 806кв.м. ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 10, по кадастралната карта на гр. с. Бачево. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 010048. Съседи: 02960.10.57; 02960.10.189; 02960.10.188; 02960.10.52

Адрес на имота: с. Бачево, местност „Перивол“

Описание по стар идентификатор:НИВА с площ от 1,806дка., девета категория, местност „Перивол“, представляващ имот №0100048, по картата на землището на село Бачево, при съседи на имота: имот №010047 – Гора в зем. Земи на Общ. Разлог, имот №000189 – Полски път на Общ. Разлог, имот №010052 – гора в земл. На Общ. Разлог, имот №000188 – Горска ливада на Държавен поземлен фонд. Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20kv. На 10м. От двете страни до крайните проводници или на 11м. От оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжение и засажда високостеблена растителност.

Начална цена на имота 4 785лв./четири хиляди седемстотин осемдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2087 от 01.06.2016г., акт 108, том IІ;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1756 от 25.04.2013г., акт 26, том IIІ; 3.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2088 от 01.06.2016г., акт 109, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.09.2021г. до 17.00часа на 20.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.10.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ