ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 19.09.2021 г. в 15:25 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
9665.00 лв.

Номер на публична продан:
0001087

Номер на изпълнително дело:
20217010400275

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Бачево

Адрес:
общ. Разлог, ул. "Никола Парапунов"

Площ:
448.00 кв.м.

Срок:
от 20.09.2021 до 20.10.2021

Дата на отваряне:
21.10.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-275-21-20.09.2021-20.10.2021-ПИ 02960.501.15-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА ПАЕЦЕЛ В СЕЛО БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400275 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ длъжниците, /придобит по наследство/: ЕМИЛ БОРИСОВ БЕЛИНЧЕВ и ЯНКА СЛАВЧОВА БЕЛИНЧЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

448/977 идеални части от Поземлен имот с идентификатор: 02960.501.15, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, с площ от 977,00кв.м. ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. с. Бачево. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 25, квартал: 15, парцел: III. Съседи: 02960.67.30; 02960.501.16; 02960.501.1037; 02960.501.14; 02960.501.13;

Адрес на имота: с. Бачево, ул. „Никола Парапунов“

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с пл.№5, квартал 15 по плана на с. Бачево, с площ от 448,00кв.м., при съседи на имота: имот с пл.№9, имот с пл.№721, имот с пл.№4 и път.

 

Начална цена на имота 9 665лв./девет хиляди шестстотин шестдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2087 от 01.06.2016г., акт 108, том IІ;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1756 от 25.04.2013г., акт 26, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.09.2021г. до 17.00часа на 20.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.10.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ