ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 19.09.2021 г. в 15:42 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
48499.00 лв.

Номер на публична продан:
0001088

Номер на изпълнително дело:
20217010400275

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Бачево

Адрес:
общ. Разлог, ул. "Георги Димитров" №88

Площ:
309.00 кв.м.

Срок:
от 20.09.2021 до 20.10.2021

Дата на отваряне:
21.10.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-275-21-20.09.2021-20.10.2021-ИМОТ И СГРАДА-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ПАРЦЕЛА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, НАХОДЯЩА СЕ В С. БАЧЕВО, ОБЩ. РАЗЛОГ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400275 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ длъжниците, /придобити по наследство/: ЕМИЛ БОРИСОВ БЕЛИНЧЕВ и ЯНКА СЛАВЧОВА БЕЛИНЧЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02960.501.186, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 309,00кв.м. ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. с. Бачево. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122, квартал: 6, парцел: VI. Съседи: 02960.501.1033; 02960.501.185; 02960.501.184; 02960.501.187; 02960.501.1044, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота;

Адрес на имота: с. Бачево, ул. „Георги Димитров“ №88

Описание по стар идентификатор: ПАРЦЕЛ VI, пл.№218, квартал 6, по плана на село Бачево с площ от 360кв.м., при съседи на имота: от две страни – улици, НИКОЛА ГАМЕНЧЕВ и наследници на АТАНАС ТИМЕВ.

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 02960.501.186: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация посока – югоизток. По имотни граници в незастроената част от североизток е изградена ограда от телена мрежа на метални колци, от югоизток – телена мрежа на циментови колци, а от югозапад частично е изградена ограда на Н=1,20м. – от каменна зидария и ажурна ограда от дървени пана и частично монтирана метална, портална гаражна врата. В незастроената част имота е обработваем. В имота има Ел. и ВиК мрежи. Достъпът се осъществява от ул. „Георги Димитров“. В имота са изградени двуетажна масивна сграда, масивен гараж и селскостопанска сграда. Имота се намира в строителните граници на селото в район с напълно изградена инженерна инфраструктура. Същият се намира на около триста метра северозападно от училището.

ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор: 02960.501.186.1, Предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, Брой самостоятелни обекти в сградата – няма данни, Брой етажи: 2, с площ от 93,00кв.м.,ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 501, в Поземлен имот с идентификатор: 02960.501.186, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 309,00кв.м. ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на гр. с. Бачево. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 122, квартал: 6, парцел: VI. Съседи: 02960.501.1033; 02960.501.185; 02960.501.184; 02960.501.187; 02960.501.1044

Адрес на имота: с. Бачево, ул. „Георги Димитров“ №88

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена в северозападния ъгъл на ПАРЦЕЛ VI, пл.№218, квартал 6, по плана на село Бачево с площ от 360кв.м., при съседи на имота: от две страни – улици, НИКОЛА ГАМЕНЧЕВ и наследници на АТАНАС ТИМЕВ.

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 02960.501.186.1: Сградата е двуетажна масивна с дървен гредоред и тухлени външни и вътрешни преградни стени, частично на първо ниво – каменна зидария. Покривът на сградата е скатен дървен с керемди. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. Достъпът до второ ниво се осъществява по вътрешна дървена двураменна стълба с под – ламиниран паркет, стени и таван – варова циментова мазилка. Входна врата – алуминиева. В сградата има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. По данни на длъжника сградата е изградена през 1956г. На първо ниво сградата се състои от: две стаи, вестибюл, баня с тоалетна и килер. Стаите и вестибюлът са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – обикновена мозайка, стени и таван – шпакловка и блажна боя. Килерът е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Дограма – двукатна дървена. Входни и вътрешни врати – дървени. Етажа е в задоволително общо състояние за ремонт. Второто ниво се състои от: дневна, две спални, трапезария и кухненски бокс. Дневната, двете спални и кухненския бокс са с под – ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично в кухненския бокс по стени – фаянс.Трапезарията е с под – ламиниран паркет, стени – декоративна дървена обшивка, таван – варова мазилка и латекс. На второто нива има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна врата – алуминиева. Вътрешни врати – дървени. Етажа е в добро общо състояние след ремонт.

Сграда с ид.02960.501.186.2, представлява Гараж, масивна конструкция със стоманобетонни греди, колони и плоча и тухлени външни ограждащи стени. Покривът е плосък с хидроизолация. Стени – варова мазилка. Няма изградени Ел и ВиК инсталации. Монтирани са два броя метално гаражни врати – към улицата и към парцела.

Сграда с ид.02960.501.186.3, представлява паянтова сграда – дървена конструкция с частична тухлена зидария. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, частично ЛТ – ламарина.в сграда няма изградени Ел и ВиК инсталации. Сградата е в лошо общо състояние.

По време на описа за сграда с ид.02960.501.186.2 и сграда с ид.02960.501.186.3, Не бяха предоставени строителни книжа.

 

Обща начална цена на имотите 48 499лв./четиридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и девет лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2087 от 01.06.2016г., акт 108, том IІ;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1756 от 25.04.2013г., акт 26, том IIІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.РАЗЛОГ

от 9.00часа на 20.09.2021г. до 17.00часа на 20.10.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.10.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕМИЛ БОРИСОВ БЕЛИНЧЕВ с тел. За призоваване: 0988/851944, на адрес: с. Бачево, ул. „Георги Димитров“ №88 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ