ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 11.10.2021 г. в 16:52 ч.

ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
240078.00 лв.

Номер на публична продан:
0001090

Номер на изпълнително дело:
20217010400251

Вид на имота:
Офис

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
бул. "Св.Св.Кирил и Методий" №1, ет.1

Площ:
155.00 кв.м.

Срок:
от 12.10.2021 до 12.11.2021

Дата на отваряне:
15.11.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 8
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 9
ПРОДАЖБА НА БАНКОВ ОФИС В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400251 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „МАК ТУРС“ АД с ЕИК: 811020147.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.102.2.8, Предназначение на обекта: За офис, Брой нива на обекта: 1, с площ от 155,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 612, в поземлен имот: 04279.612.102, в сграда: 04279.612.102.2, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.612.102.2.10, Под обекта: няма, Над обекта: 04279.612.102.2.6

Административен адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1, ет.1

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.612.102.2.8 Самостоятелния обект се намира на кота 0,00м.и представлява БАНКОВ ОФИС, състоящ се от: банков салон, офис, архив, кухненски бокс, склад, два броя тоалетни с преддверие и обслужващ коридор. Банковия салон е с под – гранитогрес, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Армстронг. В обема на залата на банковия салон са обособени - сървърно помещение с под – циментова замазка и мокет, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс и оформена зона за касов възел с три гишета с под – мокет. Входа на банковия салон се осъществява от северозападната страна на сградата, като са монтирани два броя входни врати и преддверие от алуминиева конструкция. Офиса е с под – циментова замазка и мокет, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Армстронг. Архива е с под – циментова замазка и балатум, стени, частично – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично – шпакловка и латекс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Кухненския бокс е с под – теракота, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Склада е с под – теракота, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Двата броя тоалетни са с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Преддверието към тоалетната е с под –теракота, стени, частично – фаянс, частично – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Обслужващия коридор е с под –теракота, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван – окачен тип Хънтър Дъглас. Вътрешни врати – МДФ. За преустройството на Офиса е издадено Разрешение за строеж №62 от 28.02.2005г. и Удостоверение за въвеждане в експлоатация №103 от 20.04.2005г. на гл. Архитект на Общ. Благоевград.

Начална цена 240 078лв./двеста и четиридесет хиляди и седемдесет и осем лева/

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека в полза на взискателя по делото, вписана с вх.рег.№3408 10.08.2016г., акт 192, том I, в Сл. по вписванията гр. Благоевград; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2138 от 12.04.2021г., акт 59, том І; 3.Договор за наем, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Благоевград под №1432, том I, акт №68 от 12.05.2020г.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 12.10.2021г. до 17.00часа на 12.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.11.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД – клон Благоевград с ЕИК: 000694329, на адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №1, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ