ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 12.11.2021 г. в 11:34 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
84263.00 лв.

Номер на публична продан:
0001091

Номер на изпълнително дело:
20217010400883

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Лазар Маджаров" №13, бл.2, ет.1, ап.1

Площ:
91.81 кв.м.

Срок:
от 29.10.2021 до 29.11.2021

Дата на отваряне:
30.11.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-883-21-29.10.2021-29.11.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400883 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците: КИРИЛ ИВАНОВ УЗУНОВ и ДАНИЕЛА ИВАНОВА УЗУНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2563.1.1, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 91,81кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.2563, в сграда: 56126.602.2563.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части:Изба№1 с площ от 15,20кв.м.; Таванско помещение№1 с площ от 13,14кв.м. и 6,5654%ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 56126.602.2563.1.2, Под обекта: 56126.602.2563.1.19; 56126.602.2563.1.18; 56126.602.2563.1.17; 56126.602.2563.1.16, Над обекта: 56126.602.2563.1.4;

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“ №13, бл.№2, ет.1, ап.1

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1, находящ се в ЖСК „Червена звезда“ , блок №2, ет.1, построен в квартал №226, по плана на гр. Петрич, състоящ се от три стаи и кухня със застроена площ от 91,81кв.м., ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1 с площ от 15,20кв.м. иТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №1 с площ от 13,14кв.м., КАКТО и 6,5654%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: юг – двор, север – улица, изток – двор, запад – ап.№2 и стълбищна клетка, съседи на избеното помещение: север – улица, изток – мазе №3, юг – мазе №2, запад – стълбищна клетка и съседи на таванското помещение: север – улица, изток – таван №2, юг – коридор, запад – стълбищна клетка.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.2563.1.1: Самостоятелния обект се намира на първи жилищен етаж от седеметажна масивна жилищна сграда, изградена тип/пакетоповдигащи плочи/ състояща се от гаражи, пет жилищни етажа и тавански етаж. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени на първо ниво - обикновена мозайка, а останалата част – пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Входна врата – метална. Сградата се намира в широк център на гр. Петрич в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради, ниско и средно застрояване. Сградата няма монтиран асансьор. Сградата се намира на сто метра, североизточно от РПУ – Петрич. По данни на длъжника сградата е построена през 1991г.

Самостоятелния обект се състои от: дневна с кухненски бокс, три стаи, баня с тоалетна, мокро помещение, коридор и три тераси, две от които с достъп от трите стаи, а третата е включена в обема на дневната. Дневната, кухненският бокс и коридора са с под – теракота, частично – дефектирал, стени и таван – шпакловка и латекс, частично в бокса по стени – фаянс. Две от стаите от югоизток са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Стаята от северозапад е с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – варова мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс, частично дефектирал. Мокрото помещение е с под – теракота, стени на Н=1,50м. – фаянс, а останалата част – варова мазилка. Таван – шпакловка и латекс, частично обрушен. Двете тераси с достъп от стаите са с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс, парапет – метален, ажурен с монтирани бетонови пана. В самостоятелни обект има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма - двукатна дървена, на терасата към дневната – еднокатна дървена. Входна и вътрешни врати – шпервани. Апартамента е в добро общо състояние.

Подробно описание на Избено помещение№1: Избеното помещение е с под – подложен бетон, бетонни стени, таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Дограма – еднокатна дървена. Входна врата – шпервана.

Подробно описание на Таванско помещение№1: Таванското помещение е с със светла височина от Н=2,00м. и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена осветителна инсталация. Дограма – еднокатна дървена. Входна врата – шпервана.

 

Начална цена 84 263лв./осемдесет и четири хиляди двеста шестдесет и три лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№238 от 19.03.2011г., акт 17, том 1, и Подновяване на Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№318 от 24.02.2021г., акт 33, том 1 в Сл. по вписванията гр. Петрич в полза на взискателя по делото; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№1632 от 02.08.2021г., акт 110, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 29.10.2021г. до 17.00часа на 29.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.11.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КИРИЛ ИВАНОВ УЗУНОВ с тел. за призоваване: 0878/254289, на адрес: гр. Петрич, ул. „Лазар Маджаров“ №13, бл.№2, ет.1, ап.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ