ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В КВ. СТРУМСКО, ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 09.11.2021 г. в 16:43 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В КВ. СТРУМСКО, ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
64504.00 лв.

Номер на публична продан:
0001092

Номер на изпълнително дело:
20217010400360

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Гемеджиите"

Площ:
859.00 кв.м.

Срок:
от 10.11.2021 до 10.12.2021

Дата на отваряне:
13.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В КВ. СТРУМСКО, ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400360НА ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: 1. САШКА ЯНЕВА СТЕФАНОВА, 2. КИРИЛ ЯНЕВ ТАБУТОВ, 3. РОСИЦА МИЛАНОВА ВЕЛКОВА, 4. ЖУЛИЕТА СЛАВЧОВА ЯНЕВА, 5. КАЛОЯН ЛЮДМИЛОВ ВЕЛКОВ, 6. ЛЮБИМА МИТКОВА ТАЦКОВА, 7. СТОЙЧО МИТКОВ ВЕЛКОВ, 8. СНЕЖАНА ПАВЛОВА ТРИФОНОВА и 9. ВИОЛЕТА ПАВЛОВА БОНЗОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.628.155, с площ 859кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 628, по кадастралната карта на гр.Благоевград; Предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 5063; Съседи на имота: 04279.628.154, 04279.628.156, 04279.628.157, 04279.628.153, 04279.628.440, 04279.628.433;

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. „Гемеджиите“ (Г. Сивков)

Описание по стар идентификатор:ЛИВАДА от 0,855 дка, четвърта категория, находящ се е землището на град Благоевград, в местността „СТРУМСКО – Р“, имот пл.№5063, кв.10, ж.к. „Струмско“ от кадастрален план, изработен 1998г., при граници (съседи): север: пл.№7682 и 7683 – Кръстьо Ив. Главчев, изток: улица; юг: пл.№5798 – Св.Синов и общинско и запад: неустановен собственик (общинско), съгласно Удостоверение по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗ Изх.№542/03.08.2000г. и приложена скица №1388/25.07.2000г., заявен с пореден №7 от заявлението и установен с Емлячен регистър 1949г.

Начална цена 64 504лв./шестдесет и четири хиляди петстотин и четири лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски в полза на съделителите по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№5838 от 29.09.2021г., акт 10, том 3;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 10.11.2021г. до 17.00часа на 10.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.12.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Гемеджиите“ (Г. Сивков).

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ